Odziv na enoletne projektne razpise

Foto: @Glej
Foto: @Glej

Ministrstvo za kulturo je 7. decembra 2018 objavilo razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, s čimer so pokrita vsa področja umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Določila, kot so izločevalni kriteriji na podlagi kritik ali tipsko omejevanje možnosti prijavljanja na posameznem področju na zgolj na štipendije, vsekakor niso ukrepi, ki bi zasledovali uresničevanje javnega interesa v kulturi. V Asociaciji smo se odzvali na nekatera nerazumna in škodljiva določila razpisov in hkrati pozivamo ministrstvo, da čim prej razpiše nov razpis.

Skupna sredstva so se za enoletni projektni razpis sicer dvignila, toda tako razvoja kot enakovredne obravnave niso deležna vsa področja umetnosti. Med določili razpisnih besedil JPR-GUM-2019, JPR-VIZ-2019, JPR-UPRIZ-2019, JPR-IUM-2019 so namreč izredno velike razlike, ki nakazujejo, da so posamezna področja bistveno bolje urejena kot druga.

Za področja vizualne, uprizoritvene in intermedijske umetnosti so bili razpisi objavljeni že 23. 11. 2018 z rokom prijave do 21. 1. 2019, enoletni projektni razpis za področje glasbene umetnosti pa je bil z rokom prijave 14. 1. 2019 objavljen 14 dni kasneje oziroma 7. 12. 2018.

Na področju intermedijske umetnosti sredstva za projekte niso razpisana, predvidoma bo sofinanciranih samo 11 delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi, s čimer so projektna razpisna sredstva v letu 2019 tako za mlajše ustvarjalce kot neodvisne nevladne producente nedostopna.

O končnem seštevku doseženih točk na posameznem področju umetnosti se odloča na podlagi kriterijev, na katere nevladni producenti, samostojni ustvarjalci na področju kulture in drugi umetniki nimajo nobenega vpliva. Tudi letos izpostavljamo izločilni kriterij zahteve po medijski prepoznavnosti umetnika/producenta, po katerem je prijavi potrebno obvezno priložiti vsaj dve fotokopiji medijskih odzivov o delu prijavitelja kot producenta na razpisnem področju v obdobju 2015-2018, objavljenih v »referenčnih« nacionalnih ali tujih medijih.

Med razpisne kriterije, ki so škodljivi za umetnost ter še posebej za mlade umetnice in umetnike, uvrščamo tudi zahtevo o vključenosti samozaposlenih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti. Določilo, da se prijavitelju od 15-ih možnih točk dodeli 0 točk, če več kot trije predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, onemogoča sodelovanja mladih in uveljavljenih umetnic ter umetnikov brez statusa. Glede na predvidene višine sofinanciranja posameznih projektov pa ocenjujemo, da dodeljena sredstva ne zadoščajo za premiero in več kot 6 ponovitev, ki glede na kriterij dostopnosti prinašajo maksimalno število točk.

Onemogočanje profesionalnega delovanja neodvisnih producentov in samozaposlenih v kulturi ter neenakopravnost obravnave po različnih razpisnih področjih umetnosti se kaže tudi v dolgotrajnosti razpisnih postopkov. Razpis je bil sicer objavljen konec leta 2018, a ocenjujemo, da ponovno prepozno, saj bo glede na dosedanjo dinamiko razpisnih postopkov do rezultatov in posledičnega podpisa pogodb o sofinanciranju izbranih projektov v najboljšem primeru prišlo šele sredi razpisnega leta 2019.

Od ministrstva za kulturo ob povečanju proračunskih sredstev za kulturo in zavzemanju za izboljšanje njenega splošnega položaja v družbi pričakujemo tudi jasen model razvoja slovenske umetnosti in način financiranja, ki bo temeljil na kakovosti in kariernem razvoju ustvarjalcev in producentov. Prav tako pa ga pozivamo, da v najkrajšem možnem času razpiše nov razpis za leto 2019, saj je le ta nujen za obstoj ustvarjalnosti, ki je sedaj že resno in močno ogrožena.

Vse komentarje in pripombe, ki so bili poslani na ministrstvo za kulturo lahko preberete na tej povezavi.

Deli