Posodobitev kulturno političnega modela: primer SFC

Na Asociaciji vidimo aktualno dogajanje na SFC-ju le kot še en v dolgi vrsti mnogih simptomov pomanjkljivega sistema razdeljevanja javnih sredstev v polju kulture in umetnosti kakor tudi širše.

V Asociaciji se zavzemamo za okrepitev strokovne integritete, ki pa bi morala nositi na sebi tudi odgovornost odločanja o javnih sredstev. V luči tega smo marca 2016 na Ministrstvo za finance naslovili sledeči predlog, ki bi postavil stroko pred politiko na nivoju celotne države:

»V zvezi z nastajajočim predlogom Zakona o javnih financah dajemo predlog k 121. členu osnutka zakona. Predlagamo namreč, da se okrepi strokovna integriteta odločanja na javnih razpisih in da se zato v zakonu določi, da odgovorna oseba (predstojnik uporabnika proračuna, župan ali od njiju pooblaščena oseba) o dodelitvi javnih sredstev na javnih razpisih s sklepom ne more odločiti drugače, kot je predlagala imenovana strokovna komisija, lahko pa njen predlog obrazloženo zavrne in vrne v ponovno odločanje. Gre za preverjen ukrep t.i. zavor in ravnovesij pri razdeljevanju javnega denarja, ki niti v našem pravnem redu ni novost. Zelo podobno rešitev namreč pozna že Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), ki iz istih preventivnih razlogov politično diskrecijo odločanja omejuje celo še nekoliko strožje (saj zavrnitev predloga komisije omogoča samo enkrat, medtem ko je drugič predstojnik vezan na njeno mnenje). Njegov 113. člen pravi: »Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta in ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat.«

Od Ministrstva za kulturo pa v luči zadnjega primera, SFC, pričakujemo konstruktivno, sistemsko držo in čim prejšnjo javno razgrnitev svojih načrtov v zvezi s celostno posodobitvijo kulturno političnega modela in zakonodaje, ki bo v bodoče preprečila, da se ukvarjamo en z drugim in ne z ustvarjanje dobre umetnosti in kulture.

Deli