Projekt: Umeščanje NVO v kulturi

Foto: Nada Žgank@Mesto žensk
Foto: Nada Žgank@Mesto žensk

Projekt »Umeščanje NVO v kulturi«, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, je nastal na podlagi dolgoletnih konkretnih izkušenj Društva Asociacija, ki si od nastanka prizadeva za uresničevanje skupnih interesov NVO in posameznikov, ki delujejo na vseh področjih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, za izboljšanje njihovih delovnih pogojev in sistemske umeščenosti tako na nacionalnem, kot na lokalnem in EU nivoju.

Projekt »Umeščanje NVO v kulturi« izhaja iz večnivojskih potreb NVO v kulturi, ki so opredeljene v Strateških izhodiščih in viziji razvoja NVO in ki so se izkristalizirali, artikulirali in elaborirali v okviru široke in pluralne mreže NVO v kulturi, katere nosilec je že vrsto let Društvo Asociacija.

Zadovoljitev teh potreb bi pomenila korak bližje k doseganju vključujoče, demokratične in sodobne družbe, kar je ključen cilj projekta »Umeščanje NVO v kulturi«.

Eden od osnovnih pogojev za uresničevanje teh ciljev je strukturiran civilnodružbeni dialog z oblastmi, za kar je Asociacija kot nosilka mreže NVO v kulturi dobila mandat, da ga spodbuja in aktivno v njem prisostvuje v vseh fazah sooblikovanja kulturne politike.

Projekt »Umeščanje NVO v kulturi obsega tri sklope dejavnosti z vrsto aktivnosti, pri katerih sodelujejo člani Društva Asociacija, kot mreže NVO v kulturi in tuje organizacije s komplementarnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami. Ključni sklopi aktivnosti projekta so:

1. Sistemski nivo (zagovorništvo in civilni dialog)
– Izenačevanje pogojev dela NVO v kulturi z ostalimi izvajalci javnih kulturnih storitev, modernizacija modela podeljevanja javnih sredstev NVO v kulturi (vplivanje na spremembo krovnega zakona v kulturi in pripadajočih podzakonskih aktov)
– Spodbujanje civilnega dialoga na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju osnovan na strokovnih podlagah
– Spodbujanje oblikovanja in uveljavljanja lokalnih kulturnih programov kot infrastrukture za črpanje EU sredstev 2014-2020 (Kampanja »Demokratizirajmo lokalne kulturne politike«)
– Spodbujanje zasebnega vlaganja v kulturo s strani države

2. Nivo opolnomočenja (zagotavljanje servisne podpore NVO v kulturi, krepitev vloge Asociacije kot mreže NVO v kulturi, krepitev lastnih kapacitet Asociacije)
– Vzpostavitev in institucionalizacija povezovanja NVO v kulturi glede problematike oblikovanja in uveljavljanja lokalnih kulturnih programov
– Krepitev kapacitet in informiranosti NVO v kulturi za izvajanje civilnega dialoga z nosilci lokalnih kulturnih politik
– Integracija promocije NVO sektorja v kulturi, spodbujanje sodelovanja NVO v kulturi z vzpostavitvijo novega produkta za povečanje dostopnosti javnih kulturnih storitev, predvsem v segmentu kulturno umetniške vzgoje
– Krepitev kapacitet nosilke mreže NVO v kulturi za trajnostno vodenje mreže

3. Nivo medsektorskega povezovanja
– medsektorsko in horizontalno povezovanje NVO v kulturi v okviru teme kulturno-umetniška vzgoja in spodbujanja privatnega vlaganja v kulturo
Začetek in konec projekta: 1. 8. 2014 – 31. 8. 2015
Kontaktna oseba: Anela Bešo, anela.beso@asociacija.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve; Spodbujanja razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

svrk logotip

Deli