Projekt: Mreženje in krepitev kapacitet NVO v kulturi

Projekt Mreženje in krepitev kapacitet NVO v kulturi je nastal na podlagi dolgoletnih konkretnih izkušenj Društva Asociacija, ki si od nastanka prizadeva za uresničevanje skupnih interesov NVO, ki delujejo na vseh področjih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, za njihov enakopravnejši dostop do javnih finančnih sredstev, za izboljševanje prostorskih in drugih pogojev dela na sistemskem nivoju in za izboljševanje socialnega in sistemskega položaja.

Eden od osnovnih pogojev za uresničevanje teh ciljev je strukturiran dialog z oblastmi, ki pa ni možen brez profesionalizacije dejavnosti Asociacije in brez okrepitve mreže na nacionalnem nivoju.

Projekt Mreženje in krepitve kapacitet NVO v kulturi obsega sedem vzporednih dejavnosti, pri katerih sodelujejo člani mreže in tuje organizacije s komplementarnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami:

1. vzpostavitev informacijske podpore,

2. pridobivanje novih članov in

3. vodenje projekta

so osnovne dejavnosti, namenjeni krepitvi razvejanosti in informiranosti članov mreže.

V okviru projekta izvajamo tudi:

4. izobraževanja za NVO v umetnosti in kulturi

5. usposabljanja za zaposlene in prostovoljce

6. promocijo vsebinskega področja (kulture) s pomošjo javnih posvetov ,

7. vzpostavljanje formalnega strukturiranega dialoga s predstavniki oblasti .

Projekt je namenjen dejanskim potrebam NVO na področju kulture in umetnosti. Te se že vrsto let soočajo z netransparentnostjo dialoga z oblastmi in posledično s slabimi produkcijskimi pogoji in z majhnim vplivom na kulturne politike, ki neposredno vplivajo na delovanje NVO. NVO v kulturi na nacionalni ravni namreč predstavljajo paraleleni sistem produkcije žive umetnosti (v primerjavi z javnim sektorjem v kulturi). Kljub temu je sektor NVO v umetnosti in kulturi sistemsko, pravno-formalno urejen nefunkcionalno in trpi zaradi pomanjkanja strukturirane in celovite zakonske ureditive, ki bi NVO v kulturi omogočala enkopraven dostop do javnih sredstev in možnosti razvoja.

Da bi doseglji uveljavitev že doseženih zakonskih ureditev ter delovali v smeri vzpostavljanja stukturiranega dialoga z oblastmi je nujno, da Asociacija vzpostavi kontinuirano, po možnosti formalno urejeno obliko komunikacije z oblastmi, kar bo za Asociacijo mogoče v primeru da profesionalizira, razširi svojo mrežo članstva na nacionalni ravni ter zagotovi kontinuriano uskaljeno delovanje. Poleg tega pa je project namenjen tudi ozaveščanju širše javnosti o pogojih dela in pomenu NVO v kulturi kot ključnim elementom in soustvarjalcem sodobne, urbane družbe ter nadgradnji informacijsko podpornega sistema za NVO v kulturi.

Projekt je namenjen nevladnim organizacijam, ki ustvarjajo živo umetnost na vseh ravneh (od produkcije, založnistva, prosredništva, izobraževanje do podpornih sistemov), a do predstavnikov oblasti nimajo neposrednega strukturiranega dostopa, temveč zato potrebujejo predstavniško in posredniško organizacijo na nacionalni ravni. Projekt je zato namenjen krepitvi kapacitet Asociacije kot mreže, s katero se bo pozicioniral in razvijal strateški položaj NVO v kulturi in umetnosti.

Začetek in konec projeta: 1. 7. 2009 do 11. 10. 2010
Kontaktna oseba: Katja Praznik asociacija@mail.ljudmila.org
Skupni stroški projekta je 170.149,00 EUR, od tega se 159.929,00 EUR krije iz javnih virov financiranja – projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Deli