Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Kratko o zakonu: Zakon ureja različne aspekte področja zdravstvenega varstva, med drugim pravice delavcev in samozaposlenih, tudi samozaposlenih v kulturi, glede koriščenja bolniške. Zakon ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil prvič sprejet leta 1992 in bil od takrat večkrat noveliran ter doživel številne korekcije.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• ZZVZZ-O (september 2017 – predlog ni bil sprejet) ODZIV ASOCIACIJE
• ZZVZZ-1 (februar 2017 – predlog ni bil sprejet) ODZIV ASOCIACIJE
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (2017)
• Zakon za urejanje položaja študentov – ZUPŠ (2017)
• Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (2015)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (2014)
• Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1 (2013)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-C (2013)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (2013)
• ZZVZZ-M (2013)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (2013)
• Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (2012)
• ZZVZZ-L (2011)
• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010),
• ZZVZZ-K (2008)
• ZZVZZ-J (2007)
• Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji – ZUTPG (2006)
• ZZVZZ-UPB3 (2006)
• ZZVZZ-I (2006)
• ZZVZZ-UPB2 (2005)
• ZZVZZ-H (2005)
• ZZVZZ-UPB1 (2004)
• ZZVZZ-G (2003)
• ZZVZZ-F (2002)
• Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (2002)
• ZZVZZ-E (2001)
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD (1999)
• ZZVZZ-D (1999)
• ZZVZZ-C (1998)
• ZZVZZ-B (1996)
• ZZVZZ-A (1993)
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (1992)

Deli