Predstavnik NVO v svetu zavoda Kreativno središče Center Rog

Maja je Mestna občina Ljubljana ustanovila javni zavod Kreativno središče Center Rog. V začetku junija je CNVOS objavil razpis za predstavnico oziroma predstavnika nevladnih organizacij v svetu tega zavoda.  

Med predlaganimi kandidatkami in kandidati nevladnih organizacij je bil po zaključenem postopku ob podpori društva Asociacija za predstavnika imenovan Uroš Veber.

Veber je eden od sedmih članov sveta Kreativno središče Center Rog kot predstavnik nevladnih organizacij M v kvoti štirih članov, ki jih imenuje ustanovitelj izmed uglednih strokovnjakov s področja dela zavoda. Enega člana imenujejo na predlog Univerze v Ljubljani, enega pa  na predlog delavcev zavoda. Svet zavoda bo nadziral zakonitosti dela in poslovanja zavoda, spremljal, analiziral in ocenjeval delo zavoda, potrjeval strateški načrt, program dela, finančni načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest ter nadziral njihovo izvajanje, sprejemal splošne akte zavoda, ki jih ne sprejema direktor, dajal mnenja k imenovanju in razrešitvi direktorja ter drugo. Pristojnosti in obveznosti sveta zavoda in njegovih članov so razvidni iz akta o ustanovitvi zavoda.

Uroš Veber je bil izbran za člana zavoda po preštetih glasovih na razpisanih volitvah. S prevzemom funkcije predstavnika NVO v svetu zavoda Kreativno središče Center Rog se zavezuje, da bo o delovanju in dinamikah Kreativnega središča Center Rog redno poročal, deloval v dobro celotnega NVO sektorja na področju kulture, umetnosti in kreativnih industrij ter ostajal odprt za pobude akterjev področja skladno s pristojnostmi člana sveta zavoda.

Deli