Servis: Nadomestilo za brezposelnost

Foto: Arhiv @SCCA

Po preteku 5-letnega obdobja, za katero je samozaposlen_a v kulturi dobil_a  odobreno pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, nekateri_e te pravice ne uspejo pridobiti ponovno, prispevkov pa samostojno ne zmorejo plačevati. Ob izgubi statusa (izbrisu iz registra) se tako mnogi sprašujejo ali so upravičeni do nadomestila za brezposelnost.

V tokratnem servisu si bomo pogledali na kakšen način Zavod za zaposlovanje odloča o tem kdaj je nekdo upravičen do nadomestila za brezposelnost in kako obravnavajo samozaposlene v kulturi.

59. člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) določa, da je do pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti upravičena brezposelna oseba, »ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih«. Ob tem velja za osebe mlajše od 30 let, da je ta pred nastankom brezposelnosti zavarovan_a najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih. Hkrati pa je pogoj za upravičenost, da delovno razmerje ni prenehalo po krivdi ali volji brezposelne osebe, ki oddaja vlogo. Ta mora biti vložena najkasneje v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja v okviru zaposlitve.

Ob tem je v 63. členu ZUTD med razlogi, da je osebi pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost odklonjena, zapisano: »Zavarovanci, ki niso bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov. Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.«

V vlogi za denarno nadomestilo, ki ga posameznik_ca odda na pristojnem območnem Zavodu za zaposlovanje RS, so v 11. točki predpisana tudi obvezna dokazila, ki jih ob oddaji predloži oseba samozaposlena v kulturi:

»1. Dokazilo o vpisu oziroma izpisu iz ustreznega registra (sklep o vpisu/izpisu iz poslovnega registra, odločba o vpisu/izpisu iz razvida samostojnih kulturnih delavcev….)/(po uradni dolžnosti lahko pridobi Zavod);

2. Obrazložitev razlogov za prenehanje opravljanja dejavnosti z ustreznimi dokazili;

3. Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za tekoče in preteklo leto-za s.p. / (po uradni dolžnosti lahko pridobi Zavod);

4. Odločba o odmeri dohodnine za tekoče in preteklo leto –za ostale samozaposlene osebe /(po uradni dolžnosti lahko pridobi Zavod).«

Poleg dokazil je tako pomembno, da samozaposleni_a v obrazložitvi definira objektivne razloge, to so poslovni oziroma ekonomski razlogi, za prenehanje opravljanja dejavnosti. Na Zavodu RS za zaposlovanje so nam na vprašanje o upravičenosti samozaposlenih v kulturi do denarnega nadomestila obrazložili, da je glede tega zelo težko podati splošno pravilo. Območne službe Zavoda za zaposlovanje obravnavajo oddane vloge individualno. Na območni službi v Ljubljani so nam zatrdili, da v splošnem velja kot »objektiven razlog«, ko nekdo na letni ravni ne dosega dobička v višini dvanajstih minimalnih plač. Poslovni subjekt, s.p. v tem primeru, postane nerentabilen in ekonomsko nedonosen. Poslovanje z namenom ustvarjanja ekonomske koristi je s tem neuspešno. Obdobje, ki ga navadno upoštevajo, ko ugotavljajo »objektivnost« razlogov za zaprtje, je vezano na podatke, ki jih pridobijo iz Finančne uprave RS oz. davčne odločbe in iz izpiskov poslovnih računov, tj. eno leto. Primer, ko Ministrstvo za kulturo ne prizna ponovno pravice do plačila prispevkov za socialno varnost ne gre tretirati kot »izgubo poslovnega partnerja« ali kot neposredni objektivni ekonomski razlog, kot je navedeno v ZUTD, zato to dejstvo ni zadostni razlog za pridobitev denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje ob oddaji vloge ne gleda smo enega dejstva (npr. izguba omenjene pravice), pač pa vse ekonomske okoliščine subjekta, ki vlogo oddaja.

Deli