Servis: Štipendije in porodniški dopust

Nada Žgank@Bunker
Nada Žgank@Bunker

V razpisu za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi je navedeno, da so do prijave upravičene osebe, ki so trenutno vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi in bodo v njem ostale vpisane do konca leta, v katerem bodo štipendijo prejemale, pri tem pa se zastavlja vprašanje, če se lahko na ta razpis prijavijo osebe, ki v času trajanja prijav na razpis niso delovno aktivne.

Opisana situacija se lahko zgodi v primeru porodniškega ali bolniškega dopusta in tokrat v Servisu za ustvarjalce pojasnjujemo ali se samozaposleni v kulturo v takšnem primeru lahko prijavijo na razpis.

V besedilu Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih sofinancira RS iz proračuna v letu 2019 (JR-DŠ-2019), je v opredelitvi pojmov navedeno, da so samozaposleni na področju kulture fizične osebe, ki so »na dan objave javnega razpisa«, »vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi najmanj do 31. 12. 2019, z najmanj polovičnim delovnim časom«. Samozaposleni v kulturi torej v celotnem letu, ko prejemajo štipendijo, ne smejo izgubiti statusa samozaposlenega (zaradi druge zaposlitve ali iz kakršnegakoli drugega razloga). Kot je navedeno v besedilu razpisa, »v primeru, da se samozaposleni izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi ali vpiše z manj kot polovičnim delovnim časom do 31.12.2019, ni upravičen do izplačila delovne štipendije oziroma mora vrniti že izplačana sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev«.

Vprašanje je torej, ali je oseba, ki je na porodniškem dopustu (podobno bi veljalo tudi v primeru odsotnosti z dela zaradi bolniške), še vedno vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi in posledično upravičena do prijave na razpis za štipendije. Sam razvid samozaposlenih v kulturi, s katerim upravlja ministrstvo za kulturo, je sicer sledeč 91. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) »javna knjiga«, vendar pa razvid, ki je dostopen na spletu ni povsem zanesljiv vir glede tega, kdo je v njem v danem trenutku vpisan in kdo ne. Z gledišča posameznika, ki ni povsem prepričan ali je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi je najbolje, da se glede tega direktno pozanima na ministrstvu za kulturo.

Oseba, ki je na porodniškem dopustu, sicer načeloma ne sme opravljati dejavnosti kot samozaposlena v kulturi, saj je v 48. Členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) navedeno, da »pravica do nadomestila preneha«, če inšpekcija za delo ugotovi, »da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost«.

Iz ministrstva za kulturo so na naše povpraševanje v tem kontekstu odgovorili, da osebe, ki so na porodniškem dopustu ali so iz dela odstotne zaradi bolniške, ob tem niso tudi izbrisane iz razvida samozaposlenih v kulturi. To tudi pomeni, da so osebe, ki so na dan objave javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi na porodniškem dopustu, vseeno upravičene do tega, da se na razpis prijavijo. Prav tako pa to pomeni, da osebam, ki v celoti opravijo obveznosti v okviru delovne štipendije in v istem letu odidejo na porodniški dopust, ni potrebno vračati sredstev, ki so jih v okviru štipendije prejele.

Deli