SERVIS: Avtorska pogodba in pokojninska doba

Mnogo mladih ustvarjalcev in ustvarjalk danes ne verjame več, da bodo deležni pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja. Mnogi namreč delajo občasno prek avtorskih pogodb. Tovrsten prekaren način dela ne prinaša le kratkoročne nestabilnosti, ampak tudi dolgoročno negotovost z vidika pokojnine.

V servisnem prispevku obravnavamo, kako se prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz avtorske pogodbe prevaja v pokojninsko dobo.

Avtorska pogodba je dogovor med naročnikom in avtorjem o naročilu določenega avtorskega dela. Njen namen je, da avtor za naročnika v dogovorjenem času ustvari določeno delo, v zameno pa mu ta izplača honorar. Vsebina pravic avtorjev in naročnikov je določena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).

Obdavčitev honorarja po avtorski pogodbi pa je določena z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kjer je davčna osnova določena z vsakim posameznim dohodkom, zmanjšanim za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je dolžan plačati delojemalec, in za normirane stroške v višini 10% dohodka. Akontacija dohodnine znaša 25% od davčne osnove, plača se le, če presega 20 evrov.

Od tovrstnih avtorskih honorarjev se obračunajo in plačajo še prispevki za socialno varnost:

  • prispevek avtorja za obvezno zdravstveno zavarovanje po 55.a členu ZZVZZ  po stopnji 6,36 % od dohodka;
  • prispevek za posebne primere zavarovanje po 20. členu ZPIZ-2 po stopnji 8,85 % od dohodka, če avtor ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 ;
  • prispevek avtorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,50 % in prispevek delodajalca (izplačevalca dohodka) po stopnji 8,85 % od dohodka, če je avtor zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2;
  • prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v obveznem zdravstvenem zavarovanju po 5. točki 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ ) po stopnji 0,53 % od dohodka za opravljeno avtorsko delo.

Za osebe, ki opravljala delo po avtorski pogodbi tako velja, da se pokojninska doba preračunava v skladu z določeno letno minimalno plačo. V letu 2020 je bruto minimalna plača 940,58 evra mesečno. V skladu s tem se osebam, ki so po avtorski pogodbi zaslužili manj, prizna sorazmerni delež delovne dobe glede na minimalno plačo.

Osebe, ki opravljajo delo preko avtorske pogodbe velja, da morajo za mesec dni delovne dobe zaslužiti honorar v višini minimalne bruto plače. Ta za leto 2023 znaša 1.203,36 EUR. Če zaslužijo pod tem določenim zneskom se obdobje delovne dobe ne prizna. Torej, če želite imeti za celotno leto opravljanja dela preko avtorske pogodbe priznanih 12 mesecev delovne dobe, je potrebno zaslužiti honorar v višini dvanajstkratnika minimalne bruto plače (12x 1.203,36 EUR).

Za vpogled v stanje priznanih obdobij zavarovanja lahko na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) oddate vlogo.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli