Kulturna premišljevanja: Rok Vevar

K pisanju tokratne kolumne smo povabili predsednika dialoške skupine za trajnostni dialog s samozaposlenimi na Ministrstvu za kulturo Roka Vevarja.

Skupina je z delom predčasno zaključila zaradi odstopa vlade, v upanju, da njihovo delo ne bo ponovno romalo v predale, pa objavljamo daljši delovni dokument z naborom predlogov za reševanje statusa samozaposlenih v kulturi, ki so jih pripravili v času svojega mandata.

Poročilo o dejavnostih Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije v letu 2019

Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi, ki jo je formiralo Ministrstvo za kulturo 13. vlade RS, je imela svoj konstitutivni delovni sestanek 24. aprila 2019 na Ministrstvu za kulturo v zasedbi Milko Lazar, dr. Barbara Pregelj, Lara Jankovič, dr. Jernej Kaluža, Rok Vevar, Jadranka Plut, Mojca Jurič, Ana Čigon, Branko Jezovšek, na drugi seji pa se nam je priključil še Denis Miklavčič, ki je bil naknadno imenovan zaradi napake v postopku imenovanja članov skupine.

Na prvem neuradnem delovnem sestanku je skupina spodaj podpisanega izglasovala za predsednika komisije.

Od aprila 2019 smo se sestali na šestih uradnih delovnih sestankih na ministrstvu (24. april, 3. junij, 21. junij, 16. september, 8. oktober, 21. oktober) in več neuradnih, na katerih smo diskutirali ter razvijali in pripravljali gradiva in predloge za tekoče delo. Zaradi ocene, da so zaveze, zapisane v koalicijski pogodbi lahko produktivna izhodišča za doseganje zastavljenih ciljev, smo pri delu izhajali iz zavez v koalicijski pogodbi 13. vlade Republike Slovenije. Naše delo je bilo v tem času ciljno usmerjeno v pripravo gradiv, ki bi za potrebe Nacionalnega kulturnega programa koalicijske zaveze podrobno razdelale in jih spremenile v podrobneje razdelan akcijski načrt. Na našem zadnjem srečanju je bil prisoten tudi minister za kulturo mag. Zoran Poznič, ki je po odstopu Dejana Prešička 28. januarja 2019 to funkcijo opravljal ves čas našega mandata. Na tem sestanku je odgovarjal na naša vprašanja ter nas seznanjal z vrsto internih načrtov aktualnega ministrstva ter strukturo proračuna MzK.

Del besedila, ki je v zadnji koalicijski pogodbi zadeval samozaposlene na področju kulture, se je glasil:

»Izziv: Ureditev položaja nevladnega sektorja v kulturi in samozaposlenih v kulturi

Ukrepi: Sprejeli bomo področno strategijo razvoja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Iz nje bodo sledili vsi ostali ukrepi v zakonskih predpisih in razpisnih mehanizmih. Zapisali bomo usklajeno definicijo poklicnih NVO v krovno zakonodajo. Zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020. Zagotovili bomo prenovo razpisnih mehanizmov, upoštevajoč različne tipe profesionalnih nevladnih organizacij, in debirokratizirali razpisne postopke. Na področju samozaposlenih v kulturi je treba poskrbeti za zdravstveno varstvo z bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne naprej, ukiniti je treba cenzus, okrepiti štipendijsko politiko, uvesti karierno dinamiko, zagotoviti ponovno vzpostavitev izjemnih pokojnin ter priznavalnin za posebne dosežke poskrbeti za vključevanje samozaposlenih v različne priložnosti skozi izvenproračunska sredstva.«

Za Nacionalni program za kulturo (NPK) smo ministrstvu decembra 2019 predložili 28-stranski dokument z delovnimi gradivi za izboljšanje delovnih pogojev samozaposlenih na področju kulture. Sledilo naj bi usklajevanje in izdelava končne verzije dokumenta, ki naj bi bila usklajena tudi z drugimi predlogi, prispelimi na ministrstvo, ter zakonodajo. Strukturirali smo ga v naslednje razdelke: (1) Pisarna za samozaposlene, (2) Digitalizacija in debirokratizacija razpisov in evidenc, (3) Digitalna centralna baza podatkov o samozaposlenih, (4) Štipendijska politika ali sistematizacija ciljnih finančnih nadomestil za umetniško in strokovno delo samozaposlenih s področja kulture, (5) Karierna dinamika, (6) Cenzus, (7) Umestitev samozaposlenih v širši kulturni model, (8) Vzpostavitev modela za pravično plačilo dela ustvarjalcev in ustvarjalk umetniških in kulturnih javnih dobrin, (9)  Vključevanje samozaposlenih v druge družbene sisteme, (10) Pridobivanje dodatnih sredstev za kulturo in (11) Zujik.

Dokument prilagam v integralni verziji. V celoti ga lahko preberete na tej povezavi.

Rok Vevar

* Stališče avtorice ne odraža nujno stališče uredništva glasila Kulturosfera, ki ga izdaja Društvo Asociacija.

Deli