Z NPK redefinicija javnega interesa v kulturi

Foto: Bunker - Nada Žgank
Foto: Bunker – Nada Žgank

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi se je v četrtek, 13. 6. 2019, sestala na četrti seji na Ministrstvu za kulturo in sklenila, da se bo na podlagi gradiva za pripravo Nacionalnega programa za kulturo 2020-2027, najprej spopadla z vprašanjem oziroma definicijo javnega interesa v kulturi.

Člani so obravnavali vprašanja javnega interesa (prenovo ZUJIK, krepitev kapacitet SZK in NVO v kulturi, enakopravne pogoje za vsa umetnostna področja), regionalizacije oz. decentralizacije (regijski kulturni centri, mreža NVO, spodbujanje civilnega dialoga pri sooblikovanju lokalnih kulturnih politik …), definiranja kvalitete umetniške produkcije (odnos med poklicnimi in ljubiteljskimi NVO, …), financiranja (mehanizmi financiranja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni), dostopnosti in inkluzivnosti ter spolne uravnoteženosti v kulturi in umeščanja NVO v mednarodni prostor (kulturno diplomacijo).

Delovna skupina je sklenila, da bo posamezne obravnavane problemske točke potrebno oblikovati na način, da bodo primerno oblikovane kot besedilo v Nacionalnem programu za kulturo, ter tudi kot besedilo Akcijskega načrta, torej da vsebujejo konkretne cilje, ukrepe in kazalnike. V skladu s predlogom Jadranke Plut iz Ministrstva za kulturo se bosta delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi in delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi konec avgusta udeležili delavnice soustvarjanja novega Nacionalnega programa za kulturo v organizaciji Ministrstva za javno upravo in projektne skupine Inovativen.si.

Pod točko razno so posamezni člani opozorili še na nekaj najbolj akutnih težav, s katerimi se srečujejo ustvarjalci in producenti na področju umetnosti in kulture v zvezi z razpisi Ministrstva za kulturo. To so predvsem predolgi postopki, posledično prekratek čas za izvedbo projektov, ki so z izplačili vezani na tekoče koledarsko leto, nejasna predvidena višina sredstev za izvedbo posameznega projekta in nedefiniranost področja transdisciplinarnih projektov.

Glede na akutno problematiko delovna skupina Ministrstvo za kulturo zaprosi za odgovor na naslednje vprašanje: »Na kakšen način je mogoče urediti organizacijo postopkov razpisa, da se zagotovi dejanski čas trajanja projekta eno leto (od podpisa pogodbe do zaključka projekta), saj je le tako namreč mogoče v polnosti realizirati zastavljene cilje in kriterije razpisa?« Prisotni člani se strinjajo, da je postopek razpisa lahko zastavljen tako, da je pogodbeni čas eno koledarsko leto (od januarja do decembra), ali pa tako da se najde način (kot obstaja tudi pri razpisih drugih organov), da je trajanje razpisa eno leto od podpisa pogodbe (npr. od junija 2018 do junija 2019).

Člani so opravili razpravo še o določilu koalicijske pogodbe, ki v delu Ureditev položaja nevladnega sektorja v kulturi in samozaposlenih v kulturi zanje določa podvojitev sredstev iz naslova proračuna MK do leta 2020. Ministrstvo za kulturo so zaprosili za podatek o višini sredstev za nevladne organizacije ter samozaposlene v kulturi v letu 2017, ki bo osnova za načrtovano podvojitev sredstev v letu 2020.

 

 

Deli