Lokalne kulturne politike: Murska Sobota

Skozi dosedanje odgovore v rubriki Lokalne kulturne politike se je izkazalo, da je tematika aktualna in relavantna za številne ustvarjalce, zato nadaljujemo s preizpraševanjem stanja kulturne politike v lokalnih okoljih.

Tokrat smo odgovore iskali v Mestni občini Murska Sobota. V mestu prevladuje predvsem institucionalna kultura v obliki knjižnic, muzejev in različno dogajanje, ki se odvija v večnamenskih dvoranah. Matjaž Farič iz Zavoda Flota pa meni, da bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti tudi nevladni kulturi.

Mestna občina Murska Sobota
Odgovore je pripravil Oddelek za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota

Koliko NVO v kulturi deluje v vaši občini?
Na osnovi vpogleda v podatke centralnega registra društev je na območju Mestne občine Murska Sobota z registracijo kulturna in umetniška društva registriranih 35 društev. Ocenjujemo, da je na območju naše občine okvirno 100 nevladnih organizacij , saj so mnoga društva registrirana pod klasifikacijo druga društva in imajo v okviru v nazivu društva več dejavnosti , kot. npr. kulturno turistično društvo.
Na razpise občine se običajno prijavlja okvirno 50 vlagateljev.

Kolikšen je letni proračun občine in koliko od tega je namenjeno za kulturo?
Vrednost proračuna Mestne občine Murska Sobota v letu 2018 znaša 28.133.663,00, področju kulture je namenjeno skupno 1.341.845,00 evrov. V letošnjem letu je zaradi sofinanciranja iz mehanizmov celostnih trajnostnih naložb proračun mestne občine predvsem investicijsko naravnan, zaradi česar je odstotek sofinanciranja področja kulture nižji kot predhodna leta. Vrednostno pa je bilo področju kulture namenjeno več sredstev kot v predhodnih letih.

Koliko sredstev namenite nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi in na kakšen način (razpis, poziv itn.)?
Mestna občina Murska Sobota izvaja sofinanciranje kulturnih društev z izvedbo treh javnih razpisov in sicer za:
– sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev – vrednost razpisanih sredstev je 10.000,00 evrov;
– sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov – vrednost razpisanih sredstev je 21.000,00 evrov;
– sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev – vrednost razpisanih sredstev znaša 20.000,00 evrov.
V letu 2018 je torej za izvedbo navedenih razpisov skupno predvidenih 51.000,00 evrov.

Kakšen pomen ima za vašo občino kultura in katere prioritete imate v prihajajočem obdobju na tem področju?
Področje kulture ima v naši občini pomembno vlogo. V Murski Soboti ima sedež Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota in Galerija Murska Sobota. Vse navedene ustanove delujejo regijsko in imajo poseben pomen. Muzej in galerija imata s strani države podeljeno pooblastilo za izvajanje javne službe na področju svojega delovanja. To pomeni, da je bilo s strani Ministrstva za kulturo preverjeno, ali izpolnjujeta posebne pogoje in izvajata državno javno službo na tem področju, zato sta dobila podeljeno pooblastilo, kar pomeni, da ministrstvo sofinancira delovanje obeh zavodov v višini do 85 % stroškov.
Na področju kulture imamo ustanovljen občinski javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki uspešno izvaja javno službo na področju kulture: izvaja različne gledališke abonmaje, glasbene abonmaje ter prireja različne druge dogodke. Zavodu je bil v upravljanje predan objekt Gledališče Park, v katerem se nahaja dvorana s 345 sedeži. Dvorana je bila pred nekaj leti na novo zgrajena.
V Murski Soboti deluje tudi Glasbena šola Murska Sobota, ki pomembno vpliva k pestrosti kulturnih dogodkov.
V lanskem in letošnjem letu dajemo velik poudarek obnovi kipov. V lanskem letu smo namreč poskrbeli za obnovo ter selitev umetniških del iz zbirke nekdanje Tovarne Mura v javni prostor, v letošnjem letu pa prvič od postavitve spomenika celovito obnavljamo spomenik osvoboditeljem, ki stoji v ožjem mestnem središču.
Glavne prioritete so sofinanciranje dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, ki izvajajo javne programe, s katerimi približajo kulturo občanom in našim gostom. Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje teh programov in na ta način omogoči, da so le – ti dostopnejši za občane.
Pomemben poudarek že v letošnjem letu dajemo pripravi programa za obeležitev 100-letnice združitve Prekmurja z matičnim narodom, ki bo obeležena v naslednjem letu. Mestna občina Murska Sobota namreč vodi regijsko koordinacijo za pripravo celovitega programa obeležitve združitve, ki se bo izvajal na državni, regijski in lokalni ravni in sicer na več področjih, tako na področju kulture, kakor tudi na področju izobraževanja, športa in podobno.

Kako gledate na nujnost razvoja nevladnega sektorja v kulturi in kako ga nameravate spodbujati?
Menimo, da je nevladni sektor pomemben element razvoja področja kulture in umetnosti, zato želimo izboljšati njihove pogoje za delovanje. V kolikor bo možno, jim bomo pomagali pri zagotovitvi prostorskih pogojev za delovanje, prav tako bomo poskušali zagotoviti več sredstev za delovanje društev na področju kulture.

Na kakšen način ob pripravi lokalnih kulturnih programov sodelujete z NVO iz vaše občine?
Mestna občina Murska Sobota še nima sprejetega lokalnega kulturnega programa, v pripravo bomo vključili tudi NVO s področja kulture, saj želimo izvesti javne delavnice, kjer se bodo zbrali predlogi zainteresirane javnosti ter organizacij na področju kulture.

Kako ocenjujete sodelovanje med občino in državo na področju kulture?
Sodelovanje ocenjujemo kot relativno dobro. Želimo si več sodelovanja in več sredstev za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega pomena, kot je npr. grad v Murski Soboti.

Murska Sobota je bila leta 2012 partnersko mesto, ko je Maribor postal Evropska prestolnica kulture, sedaj pa se v neposredni bližini mesta, to je v Lendavi, prav tako obeta prijava za omenjeni naziv. Kako ocenjujete možnost povezovanja, kakšne so bile vaše pretekle izkušnje in kako razumete tovrstne projekte?
Izkušnja sodelovanja pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012, ko je bila Murska Sobota skupaj z drugimi mesti partnersko mesto Mariboru, je vsekakor zelo pomembna. Projekt EPK je namreč pomenil, da se je potrebno medsebojno pogovarjati ter usklajevati, tako v domači občini, kakor tudi z vsemi partnerji v projektu. Z izvedbo projekta smo dokazali, da se znamo povezati in pogovarjati in da lahko skupno naredimo kakovosten program. Na enak način se je potrebno povezovati tudi na drugih področjih in potem lahko nastanejo zgodbe, ki so opažene tudi izven domačega okolja.
Zato tudi podpiramo kandidaturo mesta Lendave pri projektu EPK, saj bomo v primeru odobritve kandidature Lendavi pri izvedbi projekta aktivno sodelovali.

Zavod Flota
Odgovarja Matjaž Farič, umetniški vodja

Kako ocenjujete stanje na področju kulture v vaši občini?
Organizacija kulturnih prireditev je predvsem v domeni javnih zavodov, ki s svojimi programski usmeritvami filtrirajo določene estetike. Kultura je pogosto razumljena kot zabavno preživljanje prostega časa, zato v ponudbi prednjačijo manj zahtevne vsebine, predvsem koncerti zabavne glasbe in gledališke komedije. Ustvarjanje – kulturna produkcija je izključno v domeni posameznikov, nevladnih organizacij in amaterskih društev. Javnim zavodom, ki največkrat produkcijo samo posredujejo, je namenjene največ podpore lokalne skupnosti, medtem ko je podpora nevladnemu sektorju zgolj simbolična. Brez podpore Ministrstva za kulturo in Evropske skupnosti profesionalno delovanje nevladnih organizacij ne bi bilo možno.

Kakšno podporo občine si želite za profesionalni razvoj nevladnega sektorja v kulturi?
Podpora lokalne skupnosti bi morala biti namenjena spodbujanju konkurence programov v lokalnem okolju in sorazmerna z dejanskimi stroški, ne glede na organizacijsko obliko. S podporo kvalitetnim programom lokalna skupnost izkazuje dejanski interes. Samo s primerljivimi pogoji delovanja je možno vzpodbujati dopolnjevanje med sektorji in programi, inovativnost, rast kvalitete programov in razvoj kulture v lokalnem okolju. Odločanje o podpori bi morali zaupati ekspertnim komisijam, ki jih sestavljajo predvsem primerno izobraženi in usposobljeni posamezniki, ki podpišejo posebno izjavo o etičnem delovanju. Predvsem pa je pomembno, da odločanje poteka na podlagi oblikovanih kriterijev, ki so jasno artikulirani ter zapisani v strategijah razvoja lokalne skupnosti.

Kako ocenjujete sodelovanje z javnimi zavodi in ljubiteljskimi društvi v vaši občini?
Naše sodelovanje z javnimi zavodi je zgledno.

Deli