Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017

Ime: Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017
Predlagatelj: Urad RS za mladino
Predlog poslan v obravnavo: 21. decembra 2015
Povezava na predlog

Ključni poudarki s strani predlagatelja

Dokument predstavlja konkretne ukrepe, ki naj bi se na področju mladinske politike izvedli v letih 2016 in 2017, in ki izhajajo iz strateškega dokumenta Nacionalni program za mladino 2013-2022 (ReNPM 13-22). Znotraj dokumenta so vključeni različni področni in horizontalni ukrepi, med njimi tudi ukrepi s področja kulture. Nekateri od ukrepov na področju kulture so:
– Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju glasbe in baleta
– Skozi projekt Rastem s knjigo povečati deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.
– Štipendije za specializirane poklice v kulturi
– Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
– Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture
– Izvedba projekta Teden kulturne dediščine
– Izvedba seminarja oziroma izobraževalnega modula o filmski vzgoji
– Podpora projektom in programom za mlade JAK

Odziv Asociacije

Asociacija je osnutek Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017 podprla v točkah, kjer gre za trajnostne rešitve, in kjer se lahko upravičeno pričakuje družbene učinke.

Glede področja kulture Asociacija ugotavlja, da predlagani ukrepi in projekti ne zasledujejo ključnih načel in usmeritev ReNPM 13-22, kot sta recimo trajnostni razvoj področja in zagotavljanje varnega začetka poklicne poti mladim. Pri vseh ukrepih bi se morala dodati razlaga o uresničevanju trajnostne komponente posameznega ukrepa, poleg tega pa tudi, kako posamezni ukrepi prispevajo k aktivnemu zaposlovanju mladih, ter kako konkretno se bo z izobraževanjem in usposabljanjem zagotovilo mladim boljše možnosti preko kulture in v kulturi.

Iz osnutka Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017 tudi ni bilo moč razumeti, na kakšen način, in po katerih kriterijih so se predlagani projekti izbirali, saj ne odražajo celovitega pristopa, prav tako nimajo jasnih povezav z že obstoječimi vsebinami na področju kulture in umetnosti, ki so se dolga leta razvijala v okviru financiranja s strani ministrstva za kulturo. Ob tem je problematično tudi, da profesionalni sektor NVO v kulturi ni prepoznan kot potencial za dolgotrajen angažma mladih.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlogi in pripombe Asociacije niso bili upoštevani, kljub izpostavljanju številnih relevantnih vprašanj in podlag v ostalih strateških dokumentih.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

21. januar 2016: Odziv Asociacije na osnutek Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017.
22. januar 2016: Asociacija na spletni strani objavi novico o vključevanju v javno razpravo glede Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017 in objavi poslane komentarje.
Januar 2016: Z Uradom za mladino smo po oddaji pripomb komunicirali glede vsebine predlogov.
Februar 2016: Komunikacija z JSKD, ki je nosilka sredstev nove finančne perspektive za zaposlovanje mladih v kulturi. Pogovori so potekali o načinih razdeljevanja sredstev in možnostih vključevanja profesionalnih NVO v kulturi.

Deli