Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024

Ime: Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: junij 2016
Povezava na predlog

Ključni predlogi s strani predlagatelja

V strategiji so opredeljeni naslednji ključni cilji:
1. vzpostaviti sistem, ki bo omogočal in dajal prednost samoregulaciji medijev, njihovi neodvisnosti in raziskovalnemu novinarstvu;
2. vzpostaviti sistem za striktno spoštovanje intelektualne lastnine (predvsem avtorske in sorodnih pravic) v medijih;
3. vsem prebivalcem v Republiki Sloveniji omogočiti enakomerno in enakopravno zastopanje njihovih območij v medijih, in sicer tako z vidika medijskega pokrivanja teh območij, kakor tudi sprejemanja informacij s teh območij;
4. z namenom zaščite slovenskega jezika zagotoviti predvajanje slovenskih (zaradi zahtev EU tudi evropskih) avdiovizualnih del;
5. izboljšati socialni status novinarjev;
6. uveljaviti spoštovanje in udejanjanje visokih novinarskih standardov;
7. zagotoviti sistem za transparentno, pregledno in odgovorno lastništvo lastnikov medijev;
8. ustvariti sistem in okolje za konstantno medijsko opismenjevanje
in vzgojo, z namenom kritičnega razumevanja in sprejemanja medijskih vsebin;
9. zagotavljati in spodbujati deficitarne, kulturne in ustvarjalne vsebine v medijih;
10. uvedba novih poslovnih modelov za medije, predvsem tiskane – zagotoviti pogoje za obstoj teh medijev;
11. odpraviti anomalije v oglaševanju, s čim manjšimi posegi v to področje;
12. uvesti možnost tematskih kanalov.

Glede RTV Slovenija so opredeljeni naslednji ključni cilji:
1. zagotoviti depolitizacijo programskega sveta RTV Slovenija in preprečiti vplivanje politike, gospodarstva in oglaševanja na programske vsebine;
2. javnemu zavodu omogočiti še dodaten dvig kvalitete podajanja informacij in kulturnih programov;
3. javni zavod narediti učinkovitejši, kvalitetnejši in prijaznejši do njegovih uporabnikov;
4. omogočiti sodelovan je med RTV in regionalnimi / lokalnimi mediji.
5. zagotoviti transparentnost poslovanja in omogočiti dolgoročno načrtovanje;
6. prilagoditi plačevanje RTV prispevka glede na razvoj tehnologije.

Odziv Asociacije

Komentarje na objavljeni predlog strategije je Asociacija poslala 15. julija 2016 in so dostopni na tej povezavi.

Asociacija je preučila predlog strategije in opredelila, v katerih točkah jo je treba spremeniti, da se prepozna nevladne organizacije kot nosilca nekomercialnih medijskih projektov. Strategija je pri poudarku na zadrugah izpustila že obstoječe neprofitne NVO v kulturi, ki delujejo kot mediji. Pomembna točka vpliva na NVO se Asociaciji zdi tudi polje medijske vzgoje (medsektorsko delovanje), kjer se nam zdi pomembno vključiti tudi NVO v kulturi.

Ministrstvo je na podlagi številnih mnenj pripravilo nov predlog strategije, na katerega se je Asociaciji odzvala 21. novembra 2016 skupaj z Zavodom Radio Študent in Zavodom Radio MARŠ. V komentarjih smo pozvali k enakopravni vključitvi nevladnih organizacij kot relevantnih gradnikov medijske krajine v novo medijsko strategijo. Za NVO so ključne še naslednje rešitve: nujnost upoštevanja posebne narave določenih, denimo študentskih medijev pri zaposlovanju kadra, širitev posebnega pomena iz regionalnih in lokalnih na študentske medije (skladno z zdajšnjo prakso), tveganja pri uvedbi t.i. davka na internet oziroma obveznega prispevka operaterjev, ki ponujajo dostop do interneta v sklad za informativne vsebine. Zahtevali smo prepoznanje tretjega medijskega stebra (neprofitni NVO) v medijski strategiji, ki ga zdajšnja verzija ne prepozna, ter nujnost, da jih ustrezno finančno podpre.

Ministrstvo za kulturo je 15. marca 2017 poslalo odgovor na komentarje Asociacije iz katerega pa ni jasno, katere pripombe so bile upoštevane. Strategija še ni bila sprejeta.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

V drugi različici predloga strategije so bili predlogi in komentarji Asociacije upoštevani v manjši meri, je pa ministrstvo nakazalo pripravljenost prisluhniti argumentom glede nevladnih medijev v končni različici strategije. Strategija še ni bila potrjena, tako da o dokončnem upoštevanju predlogov Asociacije še ni možno govoriti.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

21. junij 2016: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen poziv h komentiranju strategije v namen priprave celostnega odziva Asociacije.
Junij/julij 2016: S članstvom in še posebno z Radiem Študent smo se posvetovali glede priprave odziva na predlog strategije.
15. julij 2016: Na ministrstvo za kulturo smo v sklopu javne razprave posredovali seznam komentarjev in odzivov na predlog strategije.
18. julij 2016: Asociacija je na spletni strani objavila novico o odzivu na medijsko strategije in zraven dodala še seznam vseh komentarjev, ki so bili poslani na ministrstvo za kulturo.
17. november 2016: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen elektronski poziv h komentiranju drugega predloga medijske strategije.
November 2016: Po posvetovanju in usklajevanjem z NVO v kulturi, ki delujejo na področju medijev, smo v Asociaciji pripravili skupen odziv z Radiom Študent in Zavodom Radio MARŠ,
21. november 2016: Na ministrstvo za kulturo smo skupaj z Radiem Študent in Zavodom Radio MARŠ poslali odziv na drugi predlog medijske strategije. Isti dan je bila objavljena tudi novica o našem odzivu na spletni strani Asociacije.
8. februar 2017: Tjaša Pureber se je kot govorka v imenu Asociacije udeležila posveta o novi medijski strategiji v luči nevladnih organizacij, ki jo je organiziral NVO v kulturi Radio Marš v Mariboru, in na kateri je bil prisoten tudi uradnik ministrstva za kulturo. Izpostavili smo pomembnost prepoznavanja NVO v kulturi kot temeljnega gradnika tretjega medijskega stebra, ki bi ga morala po našem mnenju strategija podpirati.

Deli