Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije

Kratko o zakonu: S tem zakonom se določa sestava proračuna Republike Slovenije, posebnosti izvrševanja, ter: »…poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.«

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• ZIPRS1819 (2017)
• ZIPRS1718 (2016/2017)
• ZIPRS1617-A (2016)
• ZIPRS1617 (2015), ODZIV ASOCIACIJE

Deli