Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij

Projekt »Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij«, ki ga sofinancira Ministrstvo za Javno Upravo Republike Slovenije, izvaja Društvo Asociacija v partnerstvu s Poligonom. Asociacija bo v okviru projekta vzpostavila servis za administrativna vprašanja in razvila model kolektivnih peer to peer delavnic, medtem ko bo Poligon razvijal izobraževanja in svetovanja na področju t.i. mehkih delovnih veščin.

Projekt je nastal kot rezultat dolgoletnih prizadevanj Asociacije, katerih izhodišče je bila ugotovitev, da samozaposleni v kulturi nimajo učinkovitega svetovalnega in podpornega sistema, ki bi omogočal, da bi se lahko osredotočili predvsem na lastno poslanstvo, torej kulturno in umetniško udejstvovanje.

Preberite več

Javni poziv za sofinanciranje projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti za leto 2018

Ime: Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo RS
Datum objave: 20. april 2018
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Poziv je namenjen sofinanciranju kulturnih projektov predstavljanja vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanju vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih glasbene, uprizoritvene, vizualne in intermedijske umetnosti.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Razpis je posledica prizadevanj Asociacije glede programskega razpisa v letih 2018 do 2021. Pri predsedniku vlade si je Asociacija v februarju 2018 izborila dodatna sredstva za blažitev splošno slabega položaja nevladnih ustvarjalcev in za blažitev težav, ki so nastale zavoljo programskega razpisa ministrstva za kulturo.

Asociacija je takoj po objavi poziva na spletni strani objavila komentar poziva, v katerem smo detektirali številne problematične točke, med drugim:

– Poziv je bil očitno združen s sorodnim rednim letnim razpisom za sofinanciranje predstavitve ustvarjalcev na mednarodnih umetniških sejmih, kar je pomenilo zažiranje sredstev v sicer dodatno zagotovljena sredstva s strani Vlade RS.
– Poziv je združeval umetniška področja, denimo glasbo in uprizoritvene umetnosti, ki imajo povsem drugačne lastnosti in potrebe ter produkcijske načine.
– Poziv je delal nerazumne razlike med zahtevami vizualnega in intermedijskega področja na eni ter uprizoritvenega in glasbenega področja na drugi strani.
– Ministrstvo je želelo v besedilu razpisa financirati zgolj določene umetniške sejme, pri čemer so bili navedeni nekateri, ki so v tistem obdobju že minili.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Četudi so bili vsi komentarji in pripombe argumentirani in podkrepljeni z dejstvi, ministrstvo poziva ni spremenilo v nobeni točki.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

15. februarja 2018: Na sestanku s predsednikom vlade smo zagovarjali stališče, da je potrebo zagotoviti dodatna sredstva za blaženje slabih rezultatov programskega razpisa. Predsednik vlade je zagotovil, da bo za ta namen namenjenih dodatnih pol milijona sredstev.
16. februar 2018: Asociacija je na spletni strani objavila novico o sestanku pri predsedniku vlade.
5. marec 2018: Asociacija je organizirala posvet članov o oblikovanju razpisa, glede katerega je predsednik vlade zagotovil, da bo pristojno ministrstvo iz proračuna prejelo dodatnih pol milijona sredstev.
15. marec 2018: Asociacija je organizirala posvet zainteresiranih članov glede oblikovanja razpisa.
24. april 2018: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o komentarjih Asociacije na javni poziv za sofinanciranje projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti.

Projektni razpis MOL za leto 2017

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
Institucija, ki je objavila razpis: Mestna občina Ljubljana
Datum objave:  28. oktober 2016
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki naj bi bili na območju MOL izvedeni v letu 2017.

Razpis je namenjen prijaviteljem na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, ter na področjih kulturno-umetnostne vzgoje, knjiga in mesto, Ljubljana bere in mladike – prvi projekti.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Asociacija je v procesu nastajanja razpisa predlagala:
–    Da ni potrebno prilagati koprodukcijskih izjav, pač pa zadošča vpis koproducenta.
–    Da se podatke o sodelujočih samozaposlenih in zaposlenih v javnih zavodih poroča le v končnem poročilo in ne tudi že pri vmesnih poročilih.
–    Dopolnila k razumevanju nekaterih ustvarjalnih področji oziroma dopolnila glede vključenih posameznih umetniških praks v določena ustvarjalna področja.
–    Dopolnila glede vključevanja različnih starostnih skupin v kulturno umetnostno vzgojo. Namesto, da je kulturno umetnostna vzgoja razumljena zgolj v okviru izobraževanju mladih oziroma otrok, predlagamo, da je razumljena kot del vseživljenjskega učenja brez starostnih omejitev.
–    Predlagali smo nekatera dopolnila pri kriterijih (predlagamo tudi večjo terminološko jasnost) in v poglavju uporaba kriterijev (predlagamo, da se ne postavlja spodnjega praga za uspeh na razpisu, pač pa se sredstva podelijo prijaviteljem z najvišjim številom točk).

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Upoštevani so bili nekateri predlogi glede terminoloških popravkom  (npr. namesto o celovitosti je v razpisu med kriteriji govora o vsebinski zaokroženosti), prav tako je bil upoštevna predlog glede koprodukcijskih izjav. Dolgoročno gledano je bil uspeh Asociacije tudi, da je bil razpis objavljen pravočasno, kar Asociacija poudarja ob različnih razpisih. Ostali predlogi večinoma niso bili sprejeti.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Oktober 2016: Člani Asociacije so razpravljali o dokumentaciji projektnega razpisa MOL za leto 2017 in skupaj oblikovali stališča.
20. oktober 2016: Na Delovni skupini MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi so člani in predstavniki Asociacije razpravljali o projektnem razpis MOL.
25. oktober 2016: Asociacija na MOL pošlje svoje predloge glede sprememb osnutka besedila projektnega razpisa MOL za leto 2017.

Programski razpis ministrstva za kulturo v letih 2018-2021

Ime: Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 25. avgust 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Programski razpis ministrstva za kulturo predstavlja enega najpomembnejših razpisnih mehanizmov za neodvisno kulturno produkcijo in za ustvarjalnost nevladnega sektorja. Razpis traja za obdobje štirih let in je namenjen področjem uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti.

V ciljih razpisa je zavedeno: »Cilj javnega razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s podporo programov izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načela raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.«

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Zavoljo izjemne pomembnosti programskega razpisa ministrstva za kulturo za delovanje in stabilnost nevladnega sektorja, je Asociacija pravočasno pričela s pripravami na objavo razpisa. Asociacija je v pripravljalnem obdobju izvedla dve posvetovanji. Na prvem posvetovanju smo skušali pregledati vse horizontalne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izpeljati za izboljšanje razpisa. Drugi posvet je bil vertikalen in usmerjen na posamezna področja. Po posvetih smo zbrali pridobljene informacije in jih v obliki zaključnega dokumenta posredovali na ministrstvo za kulturo.

Po objavi razpisa je Asociacija v sodelovanju s člani detektirala številne težave v besedilu razpisa. Kot ena večjih problematičnih točk je bila izpostavljena obveza zaračunavanja vstopnine za vse prijavitelje v višini najmanj enega evra (pojavljalo se je vprašanje kompatibilnosti z drugimi razpisi, vprašanje spontane odločitve za konzumiranje kulture, problem javne dostopnosti kulture, ipd.). Problematičen je bil tudi predviden sistem glede sklepanja pogodb v okviru licence Creative Commons. Kot posebej problematično smo izpostavili točko razpisa, ki desetino točk namenja oceni poslovnih referenc prijavitelja. Na te in številne druge sporne opredelitve razpisa je Asociacija opozorila tudi na novinarski konferenci.

Razpis kot tak se ni spremenil, še več problemov pa je vzniknilo, ko je prišlo do rezultatov razpisa. Ugotovljeno je bilo, da so se opozorila glede problematičnih odprtih zadev izkazala kot upravičena. Številni prijavitelji so prejeli nižja sredstva kot v preteklih letih, na posameznih področjih so bila sredstva preusmerjena na druge razpise, kot problem pa se je izkazalo tudi, da številni prijavitelji, ki so v preteklosti izkazali kakovost v izvedbi programa, niso uspeli s svojo prijavo. Obrazložitve, ki so jih prejemali prijavitelji so bile večinoma spisane brez prave argumentacije, ponekod so bili celo kopirani deli starih obrazložitev. Asociacija je svoja stališča z nekaterimi prijavitelji pojasnila na novinarski konferenci.

Asociacija je ob različnih priložnostih poudarjala problematičnost izvedbe programskega razpisa in si uspela z različnimi dejavnostmi zagotoviti sestanek pri predsedniku vlade, ki je podal zagotovila, da bo v namen urejanja posledic slabe izvedbe programskega razpisa zagotovljenih dodatnih pol milijona sredstev, ki bodo razdeljena na novem razpisu. Do razpisa je naknadno tudi prišlo, a je ministrstvo za kulturo objavilo drugačen razpis, kot je bilo prvotno dogovorjeno.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Kljub številnim argumentom podanim tako pred oblikovanjem razpisa, kot med izvajanjem samega razpisa pa argumenti Asociacije večinoma niso bili upoštevani. Med pomembnejše dosežke je možno šteti predvsem zagotovitev dodatnih pol milijona sredstev za kulturo in ustvarjalnost, kar je Asociacija uspela zagotoviti na sestanku pri predsedniku vlade.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

25. aprila 2017: Asociacija je izvedla prvo faza posveta glede prihajajočega programskega razpisa, ki se je nanašal na horizontalne ukrepe.
4. maj 2017: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o izvajanju posvetovanja glede prihajajočega programskega razpisa.
10. maj 2017: Izvedena je bila druga faza posvetovanja, kjer smo odprli vprašanje področnih ukrepov programskega razpisa.
17. maj 2017: Asociacija se je srečala s predstavniki ministrstva za kulturo, kjer so bili predstavljeni predlogi, oblikovani na obeh posvetih glede programskega razpisa.
2. oktober 2017: Asociacija je na novinarski konferenci opozorila na številne problematične točke programskega razpisa.
2. oktober 2017: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o novinarski konferenci in povzetki ključnih težav razpisa.
5. oktober 2017: Predstavniki Asociacije so bili na sestanku na ministrstvu za kulturo, kjer so skušali predstaviti ključne potrebne popravke programskega razpisa.
1. december 2017: Na ministrstvo za kulturo smo naslovili vprašanje, kdaj lahko pričakujemo rezultate programskega razpisa.
4. januar 2018: Na ministrstvo za kulturo smo ponovno naslovili vprašanje, kdaj bodo objavljeni rezultati programskega razpisa.
15. januar 2018: Na spletni strani Asociacije je bilo objavljeno vabilo na novinarsko konferenco glede rezultatov programskega razpisa.
17. januar 2018: Po tem ko so bili objavljeni rezultati programskega razpisa in so se izkazali pomisleki Asociacije za upravičene, smo sklicali novinarsko konferenco, kjer smo ponovno izpostavili problematične točke in opozorili na dodatne težave v rezultatih razpisa.
17. januar 2018: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o novinarski konferenci glede rezultatov programskega razpisa.
26. januar 2018: Nacionalni svet za kulturo je obravnaval vprašanje financiranja NVO oziroma problematiko programskega razpisa, kjer so bila ponovno predstavljena tudi stališča Asociacije.
6. februar 2018: Asociacija je nastopila na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru, ki je bila namenjena vprašanju financiranju NVO v kulturi s posebnim ozirom na programski razpis. Poslanci so ministrstvo za kulturo pozvali k boljšemu dialogu ter mu naložili naj preuči možnosti dodatnih sredstev za NVO v kulturi.
15. februarja 2018: Na sestanku s predsednikom vlade smo zagovarjali stališče, da je potrebo zagotoviti dodatna sredstva za blaženje slabih rezultatov programskega razpisa. Predsednik vlade je zagotovil, da bo za ta namen namenjenih dodatnih pol milijona sredstev.

Razpis za delovne štipendije za leto 2018

Ime: Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave:  20. oktober 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Ministrstvo za kulturo je predvidelo, da bo z razpisom za leto 2018 podelilo 53 delovnih štipendij v višini 3.000 evrov na prijavitelja. Štipendije so načeloma mišljene kot podpora ustvarjalnosti samozaposlenim v kulturi, ki so edini možni prijavitelji za štipendijo. V razpisu za leto 2018 je bila določena starostna omejitev za prijavitelje in sicer do 35 let.

Ministrstvo za kulturo sicer v besedilu razpisa navaja, da so cilji razpisa:

–    Ohraniti in dvigniti samozaposlitvene možnosti na področjih kulture.
–    Povečati dostopnost kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
–    Dvigniti kompetence ter mobilnost.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Kmalu po objavi razpisa je Asociacija na ministrstvo za kulturo poslala dopis v katerem je problematizirana predvsem starostna meja za prijavitelje. V kolikor je bila v letu 2017 meja postavljena na 29 let, pa je bila v obravnavanem razpisu meja postavljena na arbitrarnih 35 let. Opozorili smo, da ni razlogov za tovrstno omejevanje, predvsem pa da bi bilo nujno poskrbeti za vse generacije samozaposlenih v kulturi, saj dejansko večina prejema nizke dohodke. Celoten dopis, ki je bil poslan na ministrstvo za kulturo je dostopen na tej povezavi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlogi Asociacije kljub dobri argumentaciji niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Oktober 2017: S člani smo se posvetovali glede razpisa in oblikovali izhodišča za odziv.
17. oktober 2017: Asociacija na ministrstvo za kulturo pošlje dopis, v katerem pozivamo ministrstvo k spremembam razpisa.
18. oktober 2017: Asociacija na spletni strani objavi prispevek, v katerem je problematiziran razpis za delovne štipendije in kjer objavljamo celoten dopis, ki je bil poslan na ministrstvo za kulturo.

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Ime: Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 22. december 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, pri katerem so prednostne osi,  spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, trajnostna vključitev mladih na trg dela in znižanje brezposelnosti mladih. Razpis je namenjan predvsem zaposlovanju mladih do 29 leta. Namen razpisa je dvig kompetenc za zaposlovanje na področju kulture in dvig deleža zaposlenih mladih na področju kulture.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Po objavi razpisa se je Asociacija oglasila z javnim pismom, ki smo ga posredovali tudi na ministrstvo za kulturo. V javnemu pismu opozarjamo, da je razpis namenjen zgolj javnim zavodom, četudi bi lahko bil oblikovan kot sorodni razpisi (istočasno je bil objavljen tudi Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«, ki dopušča možnost prijave za nevladne organizacije), ki vključujejo tudi možnost prijave za nevladne organizacije. Celotno javno pismo je dostopno na tej povezavi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Četudi argumentacija Asociacije drži, pa podani predlogi niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2018: S člani mreže smo se posvetovali glede razpisa in glavnih pomanjkljivosti, ter o načinu odzivanja.
25. januar 2018: Medijem in ministrstvu za kulturo smo poslali javno pismo glede razpisa.
25. januar 2018: Objava javnega pisma na spletni strani Asociacije.

Projektni razpis MOL za leto 2016

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala MOL
Institucija, ki je objavila razpis: Mestna občina Ljubljana
Datum objave:  22. januar 2016
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki naj bi bili na območju MOL izvedeni v letu 2016.

Razpis je namenjen prijaviteljem na področjih, uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), intermedijske umetnosti, kulturno-umetnostna vzgoja, knjiga in mesto, Ljubljana bere in mladike – prvi projekti.

Pri ocenjevanju vlog je zavedeno, da MOL upošteva naslednje dolgoročne cilje:

»• spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
• podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
• spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
• povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
• povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
• večanje dostopnosti knjig in branja.«

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Asociacija je v procesu nastajanja razpisa predlagala:
–    Jasnejše opredeljevanje nekaterih ustvarjalnih področji oziroma razširitev posameznih področji in vključevanje različnih sodobnih praks.
–    Predlagali smo, da se na razpis lahko prijavijo tudi tisti, ki so se pred tem prijavili na programski razpis MOL, kar je bilo v tokratni dikciji omejeno.
–    Pri projektu Ljubljana bere smo predlagali višjo odkupno ceno za posamezen izvod knjige.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

MOL je Asociaciji posredovala pojasnilo, v katerem razlaga, da se bodo na projektni razpis lahko prijavili tudi tisti, katerih vloge so bile na programskem razpisu zavržene, hkrati pa bodo tisti prijavitelji, ki so bili zavrnjeni na programskem razpisu, bili s posebnim pozivom dodatno vabljeni k predlaganju projektov.

Ostali predlogi Asociacije niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2016: Asociacija komunicira z MOL glede odprtih vprašanj programskega razpisa.
10. februar 2016: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen prispevek o odgovoru MOL na vprašanje Asociacije glede projektnega razpisa.
24. februar 2016: Na spletni strani Asociacije so bila objavljena dodatna pojasnila s strani MOL, ki jih je pridobila Asociacija glede projektnega razpisa.

Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

Ime: Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: 21. december 2017
Povezava na predlog

Ključna določila pravilnika

Pravilnik določa sestavo strokovnih komisij in pri tem opredeljuje, da je komisija sestavljena iz treh do sedmih članov, da se komisija skliče za čas trajanja natečaja in da je sestavljajo strokovne fizične osebe. V komisijo so lahko imenovani posamezniki, ki so pred tem uvrščeni na seznam strokovnjakov pri ministrstvu za kulturo. Pravilnik določa način kako je sestavljen seznam strokovnjakov. Podrobneje je določeno delovanje komisije in plačilo nadomestila članom komisije za opravljeno strokovno delo. Določene so tudi številne druge podrobnosti postopka izvedbe javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala januarja 2018, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Številna dopolnila so bila predlagana glede sestave komisije. Predlagano je bilo dopolnilo člena, ki skrbi, da pri komisiji oziroma prijaviteljih ne bo prihajalo do nepotizma. Pri strokovni komisiji smo predlagali tudi natančnejšo opredelitev načina glasovanja. Predlagali smo, da so strokovne komisije spolno uravnotežene in da so lahko v strokovnih komisijah tudi mednarodni strokovnjaki. Bolje, kot da predsednika komisije izbira investitor je, da predsednika izglasujejo preostali člani strokovne komisije.
– Predlagali smo, da se razpis ne objavi zgolj na spletni strani investitorja in v Uradnem listu RS, pač pa tudi na spletni strani ministrstva za kulturo, saj je nesmiselno pričakovati, da bodo potencialni prijavitelji pregledovali zgolj prvotno navedena mesta objave.
– Predlagano je bilo tudi administrativno dopolnilo, saj je bilo v zadnjem členu zapisano, da pravilnik velja za lokalne skupnosti, kar ni možno, saj je v zakonu zapisano, da velja delež za umetnost za lokalne skupnosti zgolj kot priporočilo.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Četudi so bili predlogi Asociacije dobro argumentirani, ministrstvo večino predlogov ni upoštevalo. Upoštevalo je zgolj administrativno dopolnilo, saj pravilnik po zakonu, ni namenjen izključno lokalnim skupnosti, ampak lahko velja za slednje v primeru, da se odločijo izvajati delež za umetnost.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

December 2017: Z nekaterimi člani smo korespondenčno razpravljali o pravilniku in opredelili ključne točke, ki jih je potrebno nasloviti.
Januar 2018: Dodatno smo analizirali pravilnik ter detektirali dodatna določila, ki jih je potrebno spremeniti ali dopolniti.
8. januar 2018: V sklopu javne razprave smo na ministrstvo za kulturo poslali naše predloge in komentarje.
10. januar 2018: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o odzivu na pravilnik in seznam poslanih komentarjev.

Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

Kratko o pravilniku: Po tem ko je bil dopolnjen Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo tako, da je vključeval tako imenovani delež za umetnost, je iz zakonskih določil izhajala tudi potreba po pravilniku, ki bo natančneje določal postopke izvedbe deleža za umetnost. Pravilnik določa pogoje in način imenovanja strokovnih komisij, podrobnejša merila za določitev plačila članom strokovnih komisij, način izvedbe javnega natečaja in višino denarnih nagrad avtorjem umetniških del, izbranih na javnem natečaju za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.

Trenutno veljavni pravilnik: Pravilnik je bil prvič sprejet v začetku leta 2018 in je dostopen na tej povezavi.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
•    Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih (2018) ODZIV ASOCIACIJE

Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture

Ime: Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: december 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe pravilnika s strani predlagatelja

–    Člani svetov javnih zavodov se po novem ne bi rabili udeleževati izobraževanj vsako leto, pač pa zgolj enkrat v obdobju šestih mesecev po nastopu funkcije.
–    Spremenjen je bil način vodenja evidenc posameznikov, ki so se udeležili usposabljanja.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog pravilnika je Asociacija poslala decembra 2016, povzetek poslanega dopisa pa je dostopen na tej spletni strani.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
Asociacija je ministrstvu za kulturo predlagala, da na seznam tem, o katerih usposabljajo člane javnih zavodov, vključijo tudi sodelovanje z zunanjimi izvajalci (NVO in samozaposlenimi). Asociacija je mnenja, da kljub načelni usmeritvi k takšnemu sodelovanju, v praksi pogosto prihaja do napačnega razumevanja prioritet, obsega in načina sodelovanja. Ob tem je Asociacija izrazila stališče, da je potrebno o potrebah NVO in načinih boljšega sodelovanja osveščati vse sodelujoče v procesu priprav programskih načrtov javnih zavodov v kulturi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ministrstvo za kulturo ni upoštevalo predloga Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

22. december 2016: Asociacija je na ministrstvo za kulturo poslala komentarje na Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture.
23. december 2016: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o odzivu Asociacije na pravilnik.
6. januar 2017: Iz ministrstva za kulturo smo prejeli odziv na naše predloge sprememb pravilnika.