S pravilnikom okrepljena stroka. Naj bo še bolj!

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo vložilo predlog Pravilnika o strokovnih komisijah, ki je bil nazadnje spremenjen pred manj kot dvema letoma dni. V društvu Asociacija smo v predlogu prepoznali številne pomembne novosti, ki bodo po regresiji instituta v preteklem mandatu bistveno pripomogle h krepitvi vloge in ravni strokovnega odločanja pri obravnavi zadev iz področij dela ministrstva.

V odzivu društva smo predlagali vrsto ukrepov za dodatno okrepitev kriterijev strokovnosti ter višanje transparentnosti v postopkih odločanja, s katerimi bi se okrepilo zaupanje v organ ter njegove odločitve. Izpostavili pa smo tudi na problematičnost kratkega roka za javno razpravo ter dejstvo, da organ še vedno ni imenoval dialoških skupin za samozaposlene in NVO v kulturi, ki bi ob kar najširše zasnovanem dialogu z deležniki, strokovno javnostjo in civilno družb lahko bistveno pripomogli k oblikovanju kar najbolj široko usklajenega in s tem kakovostnega predpisa. Ministrstvo za kulturo smo tako pozvali, najustanovitev dialoških skupin uvrsti na seznam prioritetnih nalog organa.

Med najpomembnejšimi ukrepi, ki jih uvaja predlog, v društvu pozdravljamo ukinitev posebne komisije za presojanje vlog za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ter upravičenosti dodelitve pravice za plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, za katero si v Asociaciji že dolgo prizadevamo. V praksi se namreč že lep čas jasno kaže vprašljiva strokovnost komisije, sestavljene iz tako raznolikega nabora strokovnjakov, ki je vodila lahko le do nedopustnega stanja, ko je o vsaki prispeli vlogi iz področja odločala ena sama oseba.

Pozdravljamo nadalje, da je med nalogami komisij po novem tudi ta, da podajajo mnenja o seznamu specializiranih poklicev in seznamu deficitarnih poklicev v kulturi. Vseskozi namreč opozarjamo, da se narava dela v kulturi spreminja, spreminjajo se potrebe, pa tudi število posameznikov, ki delujejo v posamičnem ustvarjalnem poklicu. V določilu tako beremo, da se aktualno ministrstvo zaveda problema in je odločeno sezname ustvarjalnih poklicev bolj redno posodabljati.

Kot pozitivno nadalje vrednotimo načelno namero ob spolni, starostni in geografski uravnoteženosti, ki skozi predlog pravilnika zdaj omogoča v komisije imenovati tudi strokovnjake z izkušnjami in znanji pretežno iz mednarodnega prostora, zasledovati tudi kar najširšo zastopanost poznavanja pogojev delovanja v različnih stebrih in organizacijskih oblikah kulture. Vse to namreč, kot ocenjujemo, lahko predstavlja pomemben doprinos k razvoju domače kulture.

Naposled kot izrazito pomembno pridobitev pravilnika vrednotimo tudi uvedbo obveznega izobraževanja članov strokovnih komisij, za katero verjamemo, da bo bistveno dvignila nivo strokovnega odločanja, prispevala k uskladitvi ocenjevanja z veljavno ureditvijo ter kulturnopolitičnimi in strateškimi dokumenti ministrstva.

Ker v društvu Asociacija predlog sprememb pravilnika prepoznavamo kot edinstveno priložnost za temeljen in nujno potreben premik v dosedanji ureditvi področja strokovnega odločanja v polju kulture ter hkrati sam predlog na marsikaterem mestu jasno sporoča, da ima kultura v organu vnovič sogovornika, smo pripravili vrsto predlogov, s katerimi bi predmet urejanja instituta strokovnih komisij še dodatno reformirali in posodobili, pri čemer smo ob krepitvi kriterija strokovnosti zasledovali tudi načelo zagotavljanja najvišje možne mere transparentnosti postopkov odločanja Ministrstva za kulturo.

Skozi predloge sprememb pravilnika smo nadalje naslovili tudi vidike kulture, ki so bili pri v procesih in postopkih uresničevanja javnega interesa za kulture do sedaj neupravičeno prezrti, kot sta pomembnost podpornih programov ter razvoj področja nevladnih organizacij v kulturi ter samozaposlenih v kulturi. Z nekaterimi predlogi pa želimo uskladiti oz. bolj jasno opredeliti postopke in pristojnosti različnih funkcionarjev, ki nastopajo v uredbi ter z drugimi ohraniti pozitivne prakse preteklih in sedanje ureditve.

Zaradi preglednosti in kar najlažjega branja vseh omenjenih predlogov smo se v nasprotju s preteklo prakso predloge sprememb pravilnika odločili oddati kar skozi nadgradnjo samega izhodiščnega besedila, ki je bilo oddano v javno razpravo.

Splošni odziv društva je dostopen na tej povezavi, do vseh predlogov sprememb pravilnika, ki jih je predlagala Asociacija, pa lahko dostopate preko te povezave.

Deli