Servis: Postopki upokojitve za samozaposlene

Starejši ustvarjalci na neki točki svoje delavne dobe začnejo razmišljati o možnostih za upokojitev. Upokojitveni status pa je vezan tudi na pravico do pokojnine. Ta je neodtujljiva osebna pravica, ki temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca.

Kot za vsako formalno statusno spremembo pa je tudi za to potrebno opraviti nekaj administrativnih postopkov. V servisu za ustvarjalce predstavljamo postopke in dodatne možnosti, ki izhajajo iz statusa samozaposlenih v kulturi.

Za uveljavljanje pravice do starostne pokojnine mora posameznik_ca izpolniti enega izmed osnovnih (splošnih) pogojev, kjer za leto 2019 velja upokojitev s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa ali 65 leti starosti in vsaj 15 leti zavarovalne dobe. Pravico do starostne pokojnine pa je možna tudi pri nižji starosti, o čemer si lahko več preberete na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Za predčasno upokojitev se lahko odločite šele po 60 letu starosti, za kar se za vsak manjkajoči mesec do 65 leta pokojnina zmanjša za 0,3 odstotka, znižanje pa je trajno. Če pa želite po 65 letu ostati delovno aktivni, pa lahko uživate tudi delno pokojnino, ki je namenjena lažjemu prehodu iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. Poleg starostne upokojitve obstaja še pravica do vdovske pokojnine, družinske pokojnine in invalidska pokojnina.

Starostna pokojnina je po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 30. do 39. člena odmerjena od pokojninske osnove, ki jo predstavlja mesečno povprečje osnov (povprečnih mesečnih plač oziroma zavarovalnih osnov) zavarovanca, od katerih so bili plačani prispevki, iz katerihkoli najugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od 1. januarja 1970 dalje.

ZPIZ zavarovancu_ki, ki v koledarskem letu dopolni starost 58 let, po uradni dolžnosti posreduje informacijo o datumu izpolnitve in pričakovani višini njegove predčasne oziroma starostne pokojnine, vendar pa pri tem izračunu ne upošteva nekaterih okoliščin, po katerih bi bila starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine lahko znižana (skrb za otroke, služenje vojaškega roka, vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti). Za namene ugotovitve natančnejšega datuma je zato smiselno, da zavarovanec_ka že več mesecev pred pričakovano izpolnitvijo pogojev za upokojitev vloži zahtevo na obrazcu Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev in o višini pokojnine.

Ko oseba ugotovi, da izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice, se najprej odjavi iz zavarovanja z obrazcem M-2 na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in iz Poslovnega registra, ki ga vodi Agencijo Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES) ter seveda o tem obvestite tudi Finančno upravo Republike Slovenije (FURS). Nato pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) vložite zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine. Zahtevo lahko odda elektronsko, preko portala Moj eZPIZ ali pa izpolni predpisan obrazec.

Izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi se v skladu s 7. členom Uredbe o samozaposlenih v kulturi v primeru upokojitve zgodi avtomatično, tj. po uradni dolžnosti.

Pomembno je vedeti, da bodo samozaposleni v kulturi, ki imajo priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, zaradi minimalnih prispevkov imeli priznano minimalno pokojnino. Eden od ukrepov, ki tovrstno situacijo naslavlja, je republiška priznavalnina. Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture prizna upravičenost do dodatnih sredstev v višini razlike med zneskom 771,62 evrov in višino predlagateljeve izplačevane pokojnine.

Deli