Novosti s področja statistike kulture

Na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) je 27. septembra 2018 potekala 10. seja Sosveta za statistiko kulture, ki se je je udeležil tudi predstavnik Asociacije Dušan Dovč.

Med drugim so bile predstavljene novosti pri delu SURS-a, informacije o statistiki kulture na Eurostatu, bodoče aktivnosti za širjenje uporabe kulturnih statistik v Sloveniji ter podatkovne baze Društva Ljudmila.

Ključne novosti pri delu SURS, ki jih je predstavila mag. Božič Verbič, izhajajo iz dejstva, da je z letom 2018 začel veljati nov Srednjeročni program statističnih raziskovanj za obdobje 2018 – 2022. Gre za dokument, ki najbolj na splošno določa smer razvoja slovenske državne statistike. V njem so kot štiri prednostna področja delovanja izpostavljeni statistični podatki in storitve, podatkovni viri, zmogljivosti in sodelovanje. SURS je v zadnjih letih tudi nadaljeval z razvojem na področju uvajanja elektronskega/spletnega poročanja, ki vse bolj nadomešča klasična terenska statistična raziskovanja z administrativnimi viri podatkov. V tem kontekstu so bili omenjeni tudi izzivi na področju masovnih podatkov (big data), ki lahko služijo kot podpora uradni statistiki. Izpostavljena je bila tudi pomembna vloga medijev pri prenosu kvalitetnih in s podatki podkrepljenih informacij. SURS si v tem kontekstu prizadeva, da zagotavlja svojim uporabnikom kakovostne in verodostojne statistične podatke.

Na področju statistike kulture SURS izvaja letni raziskovanji Muzejska in galerijska dejavnost (vprašalnik KU-MZ) in Odrska dejavnost (vprašalnik KU-ODER). Obe raziskovanji sta bili prvič izvedeni v letu 2017 (za leto 2016) in ponovljeni v letu 2018 (za leto 2017). Poleg vsebinske prenove vprašalnikov je bil spremenjen tudi način poročanja podatkov, saj je bil uveden prehod na elektronsko zbiranje podatkov, posodobljene pa so bile tudi statistične obdelave podatkov. Rezultati omenjenega raziskovanja so med drugim pokazali, da je dobra polovica muzejskih in galerijskih predmetov vizualnih oziroma likovnih, da je bilo vseh predmetov v letu 2016 6.9 milijonov ter da se je število razstav v letu 2017 (1.486) glede na leto 2016 (1.289) povečalo, število obiskovalcev pa rahlo zmanjšalo (iz 3,2 na 3,1 milijon). Opazen je tudi trend naraščanja vzgojno-izobraževalnih programov v muzejih in galerijah. Raziskovanja Odrska dejavnost pa so med drugim razkrila, da je bilo glede na zvrst v 2017 največ filmskih in video-projekcij, da so kulturne ustanove 88% gostovanj pripravile po drugih krajih v Sloveniji, 10% znotraj EU in 2% zunaj EU ter da so kulturne ustanove zaposlovale nekaj več kot 2400 oseb, imele pa so okrog 11.500 zunanjih sodelavcev.

Na seji so bile predstavljene tudi informacije o statistiki kulture na Eurostatu. Eurostat je v sodelovanju z nekaterimi drugimi inštitucijami pripravil delovni načrt Sveta EU za področje kulture za obdobje 2015-2017. Izzivi za prihodnost izhajajo predvsem iz fragmentiranosti kulturnega področja, intenzivne digitalizacije in spreminjanje poslovnih modelov: kakovostni statistični podatki so nujni, problem pa je izredna kompleksnost kulturnega in kreativnega sektorja.

Ob koncu seje sta bila predstavljena še dve podatkovni bazi Društva Ljudmila in sicer Culture.si in Kulturnik.si, kjer je na voljo večje število podatkovnih baz z iskalniki. Kulturnik.si ponuja koledar dogodkov po Sloveniji. Na njem so objavljene novice za vse kulturne dogodke po Sloveniji za približno 5000 prizorišč. Portal Culture.si je v glavnem namenjen mednarodnemu sodelovanju. Ima tri infografike in sicer Culture worldwide, ki omogoča pregled gostovanj po vrsti zavoda, po državi, po letih in po področjih, EU funding, iz katerega je mogoče ovrednotiti uspešnost črpanja EU-sredstev za kulturo in Festivali, ki predstavlja bazo festivalov.

Deli