Farsa ali volitve v Državni svet: Asociacija v sodni boj za glasove profesionalnih ustvarjalcev

Društvo Asociacija ob razglasitvi predstavnikov funkcionalnih interesov v Državni svet napoveduje izpodbijanje volitev in boj za zastopanost glasov profesionalnih ustvarjalcev na področju kulture. Zaradi številnih volilnih nejasnosti in potez namreč trdimo, da sta bili našim članom, pa tudi drugim profesionalnim ustvarjalcev na področju kulture, kršene volilne pravice. Da so volitve v Državni svet farsa, smo v društvu mnenja, ker je iz podatkov o pravkar izvoljenem državnem svetniku za področje kulture in športa, ki jih je Državni svet objavil v času, ko je Tomaž Horvat služil kot predstavnik lokalnih interesov, jasno razvidno, da je zaposlen v Carinski upravi RS in rad igra nogomet – je torej ljubitelj.

Zato se kandidat društva Borut Pelko včerajšnjih volitev ni udeležil, edini priznani elektor društva Jurij Krpan pa je oddal neveljavno glasovnico. Ob vsem tem dodajamo, da menimo, da je združevanje športa in kulture v Državnem svetu sporno in lahko vodi le do stanja, ko so interesi ene skupine v Državnem svetu izrazito bolj in bolj strokovno zastopani kot drugi, zato verjamemo, da bi bilo zakon treba novelirati in zagotoviti ustrezno zastopanost obeh področij.

Kot vsebinska mreža profesionalnih nevladnih organizacij in zagovorniška organizacija poklicnih ustvarjalcev na področju kulture se je Asociacija ob sklicu letošnjih volitev v Državni svet prvikrat od ustanovitve odločila, da bo sodelovala v procesu izbora za predstavnika funkcionalnih interesov, natančneje državnega svetnika za področje kulture in športa kot enega od predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

V luči dogajanja ob preteklih volitvah v državni svet in v namen preprečitve sorodnih scenarijev smo od članov društva, ki so organizacije, pridobivali podatke in izjave o njihovih članih ter njihovih zaposlitvenih statusih na področju kulture ter v kvote članov vštevali zgolj zaposlene, samozaposlene v kulturi in samostojne podjetnike z ustrezno registrirano dejavnostjo. Preko razvida članstva smo preverjali statuse članov, ki so v društvo včlanjeni kot fizične osebe in delujejo na področju kulture.. Iz  pridobljenih podatkov o članih smo odstranili podvajanja članov, v celoti iz kvote izvzeli člane Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki so nas kot člani obvestili, da bodo v volilnem procesu nastopali samostojno. Ob vsem tem smo v izogib, da bi med člane prištevali tudi tiste, ki po ZDSve ne bi smeli posredno sodelovati kot volilni upravičenci, ravnali izredno previdno. V kvoto nismo šteli članov, od katerih nismo pravočasno pridobili informacij in danes vemo, da je članov v naši organizaciji, ki ustrezajo, ki ustrezajo zakonski opredelitvi volilnega upravičenca, tj. poklicnega delavca na področju kulture, mnogo več, kot smo jih upoštevali v procesu določitve števila elektorjev. Vsi navedeni podatki naj pričajo, da smo podatke o številu članov, ki so volilni upravičenci, v društvu pred imenovanjem elektorjev resno in ustrezno preverili, ob pojavu kakršnega koli dvoma pa člana iz kvote izvzeli.

Na podlagi pridobljenih podatkov je upravni odbor oktobra izvolil 9 elektorjev in kandidata. Strokovna služba je vso zahtevano dokumentacijo, tj. seznam izvoljenih predstavnikov (elektorjev), pravila interesne organizacije, dokazilo o vpisu v register in podatke o številu članov, pravočasno vložila na Državno volilno komisijo. DVK pa nas je – kot vse kulturne organizacije v volilnem procesu – z odločbo obvestila, da je zavrnila osem naših elektorjev in priznala zgolj enega, pri tem pa je pojasnila, da Asociacija kot predlagatelj ni izkazala, da je število predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta – predstavnika kulture in športa izvolila glede število članov, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostjo, čeprav, kot je navedla DVK, naj bi bila to njegova dolžnost, pri tem pa se je sklicevala na presojo ustavnega sodišča iz leta 2017*, ki je obvezo izkaza ustrezne določitve števila elektorjev naložilo poklicnim organizacijam ter odločilo, da od DVK ni mogoče zahtevati, naj po uradni dolžnosti ugotavlja ustrezno pravna pomembna dejstva, mora pa preveriti podatke o tem, ali se člani poklicnih organizacij, ki volijo elektorje, poklicno ukvarjajo z dejavnostjo.

Na odločitev DVK se je Asociacija, v skladu s pravnim poukom DVK, pritožila na Vrhovno sodišče RS iz razloga, ker smo z oddano dokumentacijo v celoti zadostili določilom postopka, ter ustrezno izkazali, da se člani, ki smo jih kot predlagatelji upoštevali za določitev in izvolitev števila elektorjev ukvarjajo poklicno. Asociacija je namreč upoštevala zgolj člane, ki dejavnost na področju kulture opravljajo poklicno. Opisano je jasno izkazala z zapisnikom seje upravnega odbora, ki je bil DVK predložen kot del dokumentacije. Na tem mestu bo nenazadnje smiselno podčrtati, da smo v društvu Asociacija zavezani in dolžni članom društva, državnim organom in javnosti zagotavljati strokovno utemeljene in verodostojne informacije, za njihovo verodostojnost pa tudi odgovarjati.

Opozoriti velja še, da se je Vrhovno sodišče, ki je našo pritožbo odstopilo na Ustavno sodišče RS, ker se je sklenilo, da ni pristojno za odločanje v našem primeru, tri dni pred tem v vsebinsko enakovrednem primeru Združenja dramskih umetnikov Slovenije razglasilo kot pristojno za odločanje, pritožniku pritrdilo in zadevo vrnilo v odločanje DVK. To priča, da organi, ki odločajo v postopkih izvedbe volitev v Državni svet, ne odločajo v istovrstnih zadevah enako in da so pravila nejasna, nedoločena, zaradi česar so kršene naše volilne pravice – tako aktivna, tj. voliti, kot tudi pasivna, tj. biti izvoljen. Ni namreč jasno, kako se oblikuje volilno telo in zato prihaja do neenakopravne obravnave, arbitrarnosti.

Ustavno sodišče je našo pritožbo zavrglo s pojasnilom, da niso izčrpana vsa pravna sredstva, saj lahko pritožbo vložimo opravljenih volitvah. Kar bomo tudi storili s ciljem, da našim članom in drugim poklicnim ustvarjalcem zagotovimo glas in ker Državni svet jemljemo resno.

O dogajanju vas bomo redno obveščali. Našo pritožbo na odločitev DVK, ki smo jo vložili na Vrhovno sodišče, pa lahko preberete na tej povezavi.

*Letnica 2018, navedena v originalnem besedilu o presoji Ustavnega sodišča, na katero se je sklicevala DVK, je bila napačno navedena. Gre za presojo iz leta 2017.

Deli