SERVIS: Izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi

Foto@SCCA

Ob oddaji vloge za pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna lahko komisija odloči, da oseba ne izpolnjuje pogojev. To pomeni, da bo ta morala sama plačevati prispevke za socialno varnost, če želi ohraniti status samozaposlene v kulturi.

Mnogi samozaposleni pa si glede na svoje skromne dohodke tega ne morejo privoščiti in se zato odločijo za izbris iz registra. V tokratnem servisnem prispevku bomo predstavili postopek izbrisa iz razvida samozaposlenih v kulturi oz. vseh ostalih administrativnih obveznosti, ki spremljajo izbris iz razvida.

Pomembno je torej razlikovati pogoje za vpis v razvid samozaposlenih pri Ministrstvu za kulturo in pogoje za upravičenost do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Navadno ustvarjalke in ustvarjalci oddajajo obe vlogi hkrati, a če komisija odloči, da se pravica do plačila prispevkov za socialno varnost ne prizna, prva vloga za vpis v razvid še vedno velja, če se oseba ne odloči drugače. Vpis v razvid samozaposlenih v kulturo pa je pogojen z vpisom v Poslovni register Slovenije (PRS) pri Agenciji Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES), ki je pogojen s plačilom prispevkov za socialno varnost in drugimi davčnimi obveznostmi.

Mnogi samozaposleni v kulturi se tako v primeru, da jim pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna ni bila (ponovno) priznana, odločijo za izbris iz registra. Če bo bili pred tem imetniki te pravice (ali so si prispevke plačevali sami) vsaj 9 mesecev, jim pripada tudi nadomestilo za brezposelnost pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ). Več o tem si lahko preberete v prispevku Nadomestilo za brezposelnost.

V 7. členu Uredbe o samozaposlenih v kulturi je zapisano da: » (1) Samozaposleni se izbriše iz razvida na lastno zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev. /…/ Z dnem izbrisa samozaposlenega iz razvida preneha tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost.« V primeru, da se oseba želi izbrisati iz registra samozaposlenih v kulturi, na Ministrstvo za kulturo pošlje dopis o tej nameri. Ministrstvo izda odločbo o izbrisu iz razvida in o tem obvesti tudi Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in AJPES. Kljub temu se mora oseba po prejemu odločbe o izbrisu tudi sama odjaviti iz zavarovanja na ZZZS,  na izpostavi davčnega urada FURS in iz PRS pri AJPES.

Na SPOT (eVEM) točki je prvo potrebno oddati obrazec o zaprtju samozaposlitve (vsaj 3 dni pred nameravanim datumom zaprtja). V 8 dneh pred dnevom izbrisa iz PRS preko portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT (VEM) podati odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj z obrazcem M-2 pri čemer je potrebno pod opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in datum izbrisa.

Z vlogo je potrebno najmanj 3 dni pred želenim datumom izbrisa oddati prijavo za izbris iz PRS. Ob tem je pomembno vedeti, da je oseba  po 7. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) tudi po izbrisu še vedno z osebnim  premoženjem odgovorna za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti.

V 60-ih dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti pa je potrebno še na FURS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Ta se lahko odda le preko sistema eDavki

Povzemamo:

 • dopis na Ministrstvo za kulturo o nameri izbrisa;
 • po prejemu odločbe z Ministrstva:
  • obvestiti FURS;
  • obvestiti AJPES najmanj 3 dni pred izbrisom;
  • odjava iz PRS 8 dni pred izbrisom;
  • obvestiti ZZZS in se odjaviti z obrazcem M-2;
 • po izbrisu na eDavkih oddati obračun dohodnine (DDD-DDD) v roku 60 dni.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juniju 2023.

Deli