SERVIS: Samozaposleni in denarna socialna pomoč

Po podatkih raziskav, ki so se ukvarjale s socialnim položajem samozaposlenih v kulturi se samozaposleni mnogokrat znajdejo v finančni stiski. Po zadnjih podatkih tako kar skoraj polovica samozaposlenih v kulturi ne dosega prihodka, ki bi bil enak minimalni plači, skoraj ena tretjina pa pade pod prag revščine.

Tokrat v sklopu Servisa za ustvarjalce pojasnjujemo ali je samozaposleni v kulturi lahko upravičen tudi do socialnih transferjev, kot je denarna socialna pomoč.

Denarno socialno pomoč, ki jo je moč uveljaviti na Centru za socialno delo, je potrebno najprej razlikovati od denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki ga je moč uveljavljati na Zavodu za zaposlovanje (za slednje morate biti nujno registrirani kot brezposelna oseba). Denarna socialna pomoč se nadalje deli na izredno in redno denarno socialno pomoč. Pogoji za pridobitev denarne socialne pomoči so v strnjeni obliki navedeni na tej povezavi. Denarna socialna pomoč je namenjena »zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje«. »Uveljavljate jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) določeni pogoji«. Osnovni pogoj je, da »nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko«.

Samozaposleni v kulturi se lahko za denarno socialno pomoč načeloma prijavijo kot delovno aktivne osebe, ki opravljajo dejavnost (samozaposleni v kulturi so namreč v kontekstu delovno-pravne zakonodaje obravnavani kot samostojni podjetniki). Nikjer torej ni zavedeno, da samozaposleni v kulturi ne bi bili upravičeni do socialne denarne pomoči. Pridobitev denarne socialne pomoči je za samozaposlene načeloma možna tudi zaradi zagovorniških aktivnosti, pri katerih je v preteklosti ključno vlogo (med drugimi) odigralo tudi Društvo Asociacija, saj je na našo pobudo ustavno sodišče razsodilo, da so fiktivni dohodki, ki so se pred tem avtomatsko pripisovali vsem samozaposlenim, diskriminatorni.

Vseeno pa v praksi le redkim samozaposlenim uspe pridobiti socialno pomoč. Njihova vloga ponavadi ni uspešna zaradi zahteve, da mora oseba, ki zaproša za pomoč aktivno reševati svojo socialno problematiko. Vztrajanje v statusu samozaposlenega majhnim dohodkom navkljub, pa se smatra kot nereševanje socialne problematike, kar pomeni, da ima oseba načeloma večje možnosti za pridobitev socialne pomoči, če prekine s samozaposlitvijo in se kot brezposelna oseba prijavi na Zavod za zaposlovanje.

V primeru, da domnevate, da ste upravičeni do prejemanja denarne socialne pomoči, vam svetujemo, da vašo individualno situacijo predstavite na pristojnem Centru za socialno delo, kjer vam bodo znali natančneje povedati, če imate (glede na vaš status, vaše prihodke in glede na vse ostale kriterije) možnosti za to, da to pomoč tudi dejansko prejmete.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli