Kultura za ustvarjalen razvoj

Projekt »Asociacija, mreža NVO v kulturi – Kultura za ustvarjalen razvoj«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je nova stopnica v prizadevanju Asociacije, da kot vodilna zagovorniška organizacija na področju nevladnega sektorja v kulturi zagotovi boljše pogoje delovanja nevladnikov ter skupaj z njimi odpira nove možnosti prebojev ter priložnosti rasti celotnega sektorja.

Projekt izhaja iz potreb široke in pluralne mreže NVO v kulturi, katere nosilec je že več let Društvo Asociacija.

Hkrati naslavlja temeljne družbene izzive na področju razvoja, zaposlovanja, izobraževanja, mladih itn., z iskanjem aktivnejše vloge NVO v kulturi – tako prek oblikovanja sistemskih (zakonodajnih oz. strateških) in konkretnih (partnerskih oz. projektnih) pobud in rešitev.

Ključni sklopi aktivnosti projekta so:

a.) zagovorništvo, ki je usmerjeno v vplivanje na javne politike s ciljem izboljšanja pravnega in sistemskega okolja za delovanje in razvoj NVO v kulturi ter iskanja novih priložnosti za vzpostavitev bolj razvojno naravnanega partnerstva z javnimi institucijami, krepitvi zagovorništva na lokalni ravni ter širitvi zagovorništva izven polja kulture;

b.) usposabljanje, ki je usmerjeno v:
– krepitev sposobnosti za pripravo kakovostnih strokovnih analiz in podlag za zagovorništvo in identifikacijo, spremljanje in vrednotenje politik ter nadgradnjo mehanizmov komuniciranja, strateškega načrtovanja ter učinkovitejšega in bolj vključujočega usklajevanja mnenj in stališč znotraj mreže,
– večji usposobljenosti za oblikovanje med-sektorskih partnerstev, razvoj novih storitev, projektov in pobud, izvajanje (javnih) storitev ter doseganje učinkovitejšega delovanja z usvojitvijo znanj in veščin s področja organizacijskega razvoja

c.) krepitev povezovanja NVO v kulturi: z zagotavljanjem večje kohezivnosti in izmenjav znotraj mreže, vzpostavljanjem tesnejšega sodelovanja z drugimi NVO, ter oblikovanjem razvojno naravnanih partnerstev z javnim in zasebnim sektorjem.

Ključna prioriteta predlaganih aktivnosti je usmerjenost v iskanje priložnosti in razvijanje konkretnih, razvojno usmerjenih in inovativnih pristopov za naslavljanje temeljnih izzivov NVO in družbe skozi oblikovanje bolj usklajenih sistemskih pristopov, skupnih pobud in projektov ter novih storitev, ki bodo predstavljali tako nove načine naslavljanja družbenih problemov kot zagotavljanja trajnostnih rešitev za financiranje nevladnih organizacij.

Začetek in konec projekta: 30.10.2015 – 30.9.2019
Kontaktna oseba: Anela Bešo, anela.beso@asociacija.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

svrk logotip

logo-eu-skladi

Deli