Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2016 – 2019

Ime: Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2016 – 2019
Predlagatelj: Mestna občina Ljubljana
Predlog poslan v obravnavo: 21. december 2015
Povezava na predlog

Ključni predlogi strategije

Gre za strateški dokument, ki celostno ureja področje kulture v Mestni občini Ljubljana. Ključni poudarki so predvsem v nekaterih infrastrukturnih projektih, kot je prenova Cukrarne, Švicarije in drugih infrastrukturnih projektov. Fokus strategije sta tudi pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture leta 2025 in osvojeni Unescov naslov mesto literature. Strategija celostno obravnava vsa področja kulturno umetniškega udejstvovanja in podaja vizijo razvoja do 2019.

Odziv Asociacije

Asociacija se je na različnih točkah odzvala na predlagani osnutek strategije, vsebinsko pa je stremela k naslednjim spremembam:

– Predlagali smo, da se jasneje postavi ločnico med ljubiteljskimi in profesionalnimi nevladnimi organizacijami. Na določenih mestih, kjer ta ločnica ni bila jasna, smo tako predlagali popravke, prav tako smo predlagali, da se ustvari novo samostojno poglavje o profesionalnih nevladnih organizacijah.
– Na različnih točkah smo predlagali vključevanje nevladnega sektorja (npr. pri vzpostavljanju učinkovitega informiranja o kulturni ponudbi)
– Predlagali smo nekatera dopolnila, ki se nanašajo na nadaljnji dialog MOL z nevladnimi organizacijami.
– Predlagali smo konkretizacijo nekaterih predvidenih ukrepov (npr. natančno določanje večanja deleža proračuna, namenjenega profesionalnim nevladnim organizacijam).
– Predlagali smo zvišanje sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje programov in projektov, ki so financirani iz EU.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ključni dosežek je bil, da je bila v strategijo vključena dikcija profesionalnih nevladnih organizacij, prav tako, da je bil razvoj profesionalnih nevladnih organizacij obdelan v samostojnem poglavju. Na nekaterih mestih so bile dodatno vključene nevladne organizacije (npr. pri obveščanju o kulturni ponudbi za vzgojno izobraževalne ustanove).

Kronologija zagovorniških dejavnosti

8. december 2015: Predstavniki Asociacije so na dialoški skupini MOL za nevladni sektor in samozaposlene v kulturi razpravljali o strategiji razvoja kulture v MOL 2016 – 2019.
29. december 2015: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen poziv k sodelovanju v pripravi skupnega odziva nevladnega sektorja na temo lokalnega programa za kulturo Mestne občine Ljubljana.
27. januar 2016: Predstavniki Asociacije so se udeležili javne tribune o strategiji za kulturo MOL. Asociacija si je cel čas javne razprave o strategiji prizadevala za boljšo sistemsko umeščenost profesionalnih NVO in za umestitev NVO kot samostojnega subjekta v strategiji.
11. januar 2016: Na drugi seji dialoške skupine MOL so člani Asociacije zagovarjali stališča Asociacije glede potrebnih sprememb strategije razvoja kulture MOL 2016 – 2019.
20. april 2016: Na četrti seji dialoške skupine MOL so se člani Asociacije ponovno vključevali v razpravo o strategiji razvoja kulture MOL.

Deli