Protikorona paketi

Kratko o zakonih:  Vlada RS je v času razglašene epidemije 2020 sprejela interventni zakon z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 za državljanke in državljane RS. S tem zakonom se je določalo začasne ukrepe na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, davkov, javnih financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja, kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev plačila storitev RTV signala in dodatnih pooblastil policije in  dopolnilo določbe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev,  Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov in Zakona o nalezljivih boleznih.

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)(PKP1) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (PKP2) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)(PKP3) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (PKP5) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (PKP6) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (PKP7) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) (PKP8) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) (PKP9) ODZIV ASOCIACIJE
Deli