Mreženje

Društvu Asociacija je bilo doslej dejavno predvsem v Ljubljani, v dialogu z MzK in z Mestno občino Ljubljana. Pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada in profesionalizacija sta omogočila aktivno razširitev mreže po Sloveniji ter sodelovanje z lokalnimi NVO za izboljšanje sistemskih pogojev na nacionalni ravni.

Mreženje po Sloveniji je namenjeno detektiranju lokalnih težav, zlasti tistih, ki pestijo kulturne producente v odnosu z mestnimi oblastmi (financiranje, infrastruktura) in Ministrstvom za kulturo RS.

Zabeležena problematika se vključujejo v strateške dokumente Asociacije, ki predstavljajo pogajalska izhodišča pri dialogu z Ministrstvom za kulturo RS in drugimi odločevalci.

Vse organizacije, ki se želijo posvetovati o možnostih sodelovanja in predstaviti problematike svoje regije, pozivamo, naj nas kontaktirajo.

Poleg tega Asociacija kot vsebinska mreža na področju kulture od 14. 1. 2010 v okviru dejavnosti mreženja vodi tehnično-organizacijsko koordinacijo Delovne skupine za področje kulture, ki deluje v okviru Koordiacije NVO (to je odprto koordinacijsko telo več slovenskih nevladnih mrež in organizacij, namenjeno obravnavi vprašanj razvoja nevladnega sektorja). Delovna skupina se ukvarja z  identifikacijo težav in problemov, s katerimi se soočajo nevladne organizacije na področju kulture, ter z oblikovanjem rešitev zanje. Njena odprta struktura in cilj sta med drugim tudi, da se NVO v kulturi, ki sedaj sodijo v bolj ali manj orgnizirane ali neorganizirane skupine, zveze ipd. med sabo povežejo in s skupnimi močmi dosežejo upoštevanje NVO v kulturi pri oblikovanju kulturne politike.