Naj bodo vse kulturne storitve dostopne z bonom

Novi zakon, ki uvaja pomoč turizmu in kulturi zaradi posledic epidemije COVID-19 v obliki bonov, je v pojasnilih Finančne Uprave RS (FURS) interpretiran precej restriktivno.

V društvu Asociacija menimo, da interpretacija ne sledi besedilu zakona, zato smo FURS pozvali, da razširi nabor ponudnikov bonov.

14. julija 2021 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki uvaja bone za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture.

Interpretacija FURS predvideva, da so ponudniki storitev, pri katerih se bon unovči, le tisti poslovni subjekti, ki imajo na dan unovčitve bona v Poslovni register Slovenije vpisano in hkrati kot glavno dejavnost tudi opravljajo dejavnosti (po standardni klasifikaciji), kot so opredeljene v šestem odstavku 43. člena ZIUPGT. Boni torej veljajo zgolj za storitve v okviru teh dejavnosti.

V društvu Asociacija smo pridobili pravno mnenje, v katerem je jasno razvidno, da zakon ne predvideva, da mora biti storitev opredeljena zgolj kot opravljanje le tehznotraj dejavnosti, določenih v šestem odstavku 43. člena po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Prilogi II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008.

Deveti odstavek 43. člena namreč izrecno določa, da se bon unovči za plačilo storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki jo opravlja ponudnik iz šestega odstavka istega člena in je v celoti izvedena in koriščena na ozemlju Republike Slovenije.

Asociacija je tako na FURS naslovila dopis s pozivom, da se objavljena interpretacija spremeni skladno z besedilom zakona, tj. da je bon dopustno izkoristiti pri ponudniku, ki ima kot glavno dejavnost registrirano eno od taksativno določenih dejavnosti, pri čemer pa se lahko koristi tudi za katero od drugih dejavnosti s področja kulture, če ima ponudnik to dejavnost opredeljeno v ustanovitvenem aktu. Za področje kulture so to vse storitve, ki so v SKD navedene pod 9.0 in 9.1.

Celoten dopis si lahko preberete na tej povezavi.

Deli