Letni davčni obračun za samozaposlene

Osebe samozaposlene v kulturi in kreativnih industrijah so tako kot tudi vse ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vsako leto obvezane k oddaji letnega davčnega obračuna. To morajo storiti najkasneje do 31. marca za preteklo leto. V letu 2021 samozaposleni oddajajo obračun za leto 2020. Rok za oddajo letnega davčnega obračuna je z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 in 2022 (ZIPRS) podaljšan do 30. aprila 2021 – novela zakona pa še ni bila objavljena v Uradnem listu, zato naj bi načeloma veljal rok 31. marec.

Konec marca 2021 sta FURS in AJPES izdala obvestili, da bodo aplikacije za oddajo letnih obračunov kljub vsemu odprte do konca aprila 2021. Ker gre za pravno neobičajno situacijo je odločitev kateri rok za oddajo boste upoštevali na posamezniku.

V začetku aprila je Ajpes objavil dodatno pojasnilo.

(v primeru sprememb bomo članek posodobili)

V servisnem prispevku so predstavljeni nekateri postopki izpolnjevanja letnega davčnega obračuna za samozaposlene. Osredotočili smo se tudi na novosti in spremembe pri letošnjem poročanju ter na to, kaj se zgodi v primeru, ko želijo samozaposleni letni davčni obračun dopolniti oziroma popraviti.

Prispevek je bil nazadnje posodobljen 12. aprila 2021.

Za samozaposlene je v tem trenutku še posebej aktualna tema oddaja letnega davčnega obračuna za leto 2020 (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti). Letni obračun morajo samozaposleni oddati do 31. marca 2021, letos pa bo rok predvidoma podaljšan do 30. aprila 2021 (zaenkrat ustrezen zakon še ni objavljen v Uradnem listu).  Kot je navedeno v 125. členu Zakona o dohodnini (ZDoh2), se z davčnim obračunom opravi izračun akontacije dohodnine. Davčni obračun je obveznost, ki jo je dolžan opraviti davčni zavezanec sam, k njegovi oddaji pa so obvezani tako tisti z normiranimi odhodki kot tisti, ki se jim davčna osnova ugotavlja glede na dejanske odhodke. Na podlagi obračuna se ugotavlja davčna obveznost fizičnih oseb, torej višina dohodnine. V kolikor na podlagi obračuna finančna uprava (FURS) ugotovi, da je bil znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanci doplačajo razliko dohodnine pri prvem naslednjem obroku akontacije dohodnine. To pomeni, da omenjeno razliko prištejejo k znesku mesečnega obroka akontacije dohodnine. Kadar pa je znesek obračunane dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni organ samoiniciativno vrne zavezancem dohodnino v 30-ih dneh od predložitve davčnega obračuna.

Tisti, ki bodo letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. marcu 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. maja 2021. Ostalim davčnim zavezancem, ki so omenjena obračuna oddali do 31. marca 2021, se roki plačila akontacij ne prestavljajo. Več v tej novici FURS, ki je bila objavljena 9.4.2021.

Oddaja davčnega obračuna je tudi edina priložnost, ko lahko samozaposleni prehajajo iz sistema normiranih odhodkov v način ugotavljanja davčne osnove glede na dejanske odhodke in obratno.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčni obračun v celoti izpolnijo in oddajo preko sistema eDavki.

Postopek oddaje obračuna je za normirance, kamor spada večina samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij, sledeč:

1.) V programu eDavki na levi strani menija izberete rubriko »dokumenti«.

2.) Med dokumenti, ki se prikažejo, izberete dokument DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti).

3.) V dokumentu označite obdobje, na katerega se izračun nanaša (v kolikor ste opravljali dejavnost v celotnem prejšnjem letu je torej izbrano obdobje celotno leto 2020), nato pritisnete gumb “Naprej”.

4.) Pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »original«.

5.) Pri rubriki »Način ugotavljanja davčne osnove od dohoda iz dejavnosti v obdobju, za katerega se predlaga obračun«, izberete možnost N (normirani odhodki), pri rubriki »Sistem vodenja poslovnih knjig« pa možnost »evidence«.

6.) Pri rubriki »Vrsta obveznega socialnega zavarovanja« načeloma (v kolikor niste bili del leta zaposleni ipd.) izberete možnost »iz naslova opravljanja dejavnosti« (v kolikor ste samozaposleni za 8 ur bo tu vpisan znesek vseh plačanih prispevkov, kar za 2020 znese 4.807,20 EUR). Načeloma velja, da je ta podatek že avtomatizirano pred- izpolnjen.

7.) Pri rubriki »Podatki o vrsti obračuna« izberete možnost »Redni letni obračun«.

8.) V rubriki »Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani)« pri točki 1. (prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega) vpišite vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2020 in prejete pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) v letu 2020 (izdani računi + MTD).

V kolikor ste samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov s strani Ministrstva za kulturo, je pri točki 1 (“Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih”) potrebno vpisati vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2020, prejete pomoči v obliki temeljnega dohodka v letu 2020 in znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo, ki je za leto 2020 v primeru, da samozaposlitev velja za polni delavni čas, za celo leto 4.807,20 EUR (izdani računi + MTD + prispevki za socialno varnost plačani s strani Ministrstva za kulturo).

9.) Do sedaj je veljalo, da so samozaposleni v kulturi – normiranci, ki jim je ministrstvo za kulturo priznalo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, v točki 2.6.  (“Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov”) nato ponovno vnesli vsoto plačanih prispevkov, s čimer se jim je davčna osnovo prihodkov za vsoto plačanih prispevkov za socialno varnost zmanjšala. Februarja letos pa je FURS izdal Brošuro o dohodkih iz dejavnosti, v kateri je bila podana nova interpretacija, po kateri se v davčno osnovo za obračun dohodnine normirancev upoštevajo tudi prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje država.

Po interpretaciji FURS se torej po novem prispevki za socialno varnost plačani iz državnega proračuna ne vnašajo v točno 2.6. in se tako ne odštevajo od davčne osnove za izračun dohodnine. To pomeni, da bodo zavezanci na tej podlagi morali plačati dodatnih slabih 200 evrov dohodnine letno.

V društvu Asociacija smo pridobili pravno mnenje o tem, da je tovrstna interpretacija FURS v nasprotju z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), ki v 9. točki 20. člena ZDoh-2 določa, da se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec. Navedena oprostitev velja za vse zavarovance ne glede na podlago zavarovanja ter ne glede na način ugotavljanja davčne osnove.

Žal tako ni povsem jasno, kaj je pravilno: navodilo FURS je potencialno v nasprotju z zakonom, hkrati pa bo FURS izvajal nadzor in določal sankcioniranje v sladu z njihovimi navodili. Mnogo oseb je letni davčni obračun oddalo tudi preden je bila nova interpretacija sploh objavljena. Glede na nejasno situacij, je izredno pomembno, da v naslednjih dveh mesecih spremljate e-Davke in morebitna obvestila FURS, kjer vas bodo lahko pozvali k popravku poročila.

10.) Temeljni dohodek, do katerega so bili upravičeni samozaposleni z interventnim zakonom – ZIUZEOP,  je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. To pomeni, da ta ne bo obdavčen z dohodnino 2020. Temeljni dohodek izvzamete iz prihodkov tako, da vsoto prejete pomoči vpišete pod točko 2.8.

Ob tem je pomembno vedeti, da osebe, ki so ugotovile, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi česar bodo morali v letu 2021 mesečni temeljni dohodek vrniti, v skladu z računovodskimi standardi tega prihodka ne vključujejo v izkaze za leto 2020 in ga zato tudi ne izvzemajo (torej ga ne vključijo niti v skupno vsoto pod točko 1. »Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih« niti ne vpisujete pod točko 2.8.).

11.) Preverite, ali imate pri točki 25. pravilno zapisan znesek celotne plačane akontacije dohodnine za leto 2020. V kolikor znesek ni zapisan ali ni točen, vnesite pravilni znesek.

Na podlagi vnesenih podatkov bo program sam izračunal bodisi obveznost za doplačilo dohodnine bodisi presežek plačane dohodnine in znesek akontacije, ki ga boste morali plačevati v letu 2021.

12.) Na koncu ne pozabite pritisniti gumba “Oddaj vlogo” (potreben elektronski podpis) oziroma gumba “Začasno shrani vlogo”, v kolikor želite vlogo oddati pozneje.

DODATNA POJASNILA

Možnosti popravkov

Zardi nejasnosti glede pravilnosti poročanja v letnem davčnem obračunu predlagamo, da spremljate obvestila na eDavkih. Če se izkaže, da ste letni davčni obračun oddali narobe oziroma ugotovite pomanjkljivosti in napake, lahko v roku 60 dni oddate popravek in se s tem razbremenite odgovornosti za prekršek. Tak popravek je možno oddati le enkrat. To storite tako, da v sistemu e-Davki ponovno izberete dokument DDD-DDD in nato pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »popravek«.

Če je ta rok že potekel, lahko predložite popravek davčnega obračuna na podlagi samoprijave, tako da v sistemu eDavki izberete dokument DDD-DDD in nato pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »samoprijava«. Od poteka roka za plačilo do samoprijave se plača tudi 3% obresti.

Kaj se zgodi, če davčnega obračuna ne oddate

V 397. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki definira davčne prekrške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, je navedeno, da se samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki »ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih«, kaznuje z globo od 800 do 10.000 EUR. Globi se zavezanci sicer lahko izognejo s samoprijavo (pri kateri morajo plačati obresti). FURS tiste, ki letnega obračuna ne oddajo, navadno najprej opozori na zamudo. Samozaposleni sicer poročajo, da FURS tovrstno obveščanje opravlja samo preko portala eDavki, kar pomeni, da lahko tisti, ki tega portala redno ne spremljajo, tovrstna obvestila spregledajo, kar v končni instanci pripelje do tega, da morajo plačati globo (v praksi je za samozaposlene v primeru ne-oddaje davčnega obračuna po navadi 800 EUR).

Vpliv novosti na cenzus samozapolsenih v kulturi

Mnogi  samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna so v dvomih glede vpliva prejete pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in novih pravil glede prispevkov za socialno varnost na cenzus glede pravice do plačila prispevkov.

Po do sedaj pridobljenih mnenjih s strani FURS in Ministrstva za kulturo velja, da se tako državna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka kot tudi nova interpretacija FURS-a glede obravnave prispevkov za socialno varnost ne vštevata v dohodkovni cenzus. Ministrstvo za kulturo podatke glede prihodkov avtomatično pridobiva iz FURS-a, kjer so nam pojasnili: »V zvezi z 12. členom Uredbe o samozaposlenih v kulturi dodajamo, da se po našem razumevanju pri dohodkovnem cenzusu upoštevajo davčno priznani prihodki (zap. št. 4 davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) od katerih se odštejejo obračunani prispevki za socialno varnost. To velja tako v primeru samozaposlenih v kulturi, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, kot tudi pri samozaposlenih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.«

*Pred uporabo servisnih storitev vas pozivamo, da se seznanite s pogoji uporabe servisa društva Asociacija, ki so dostopni na tej povezavi.

Objavljeni prispevek iz februarja 2020 smo primerno posodobili – kot referenca na preteklo leto je v nadaljevanju objavljen star prispevek

Osebe samozaposlene v kulturi in kreativnih industrijah so, tako kot tudi vse ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vsako leto obvezane k oddaji letnega davčnega obračuna. To morajo (za preteklo leto) storiti najkasneje do 31. marca naslednjega koledarskega leto. Letos torej samozaposleni oddajajo obračun za leto 2019, na podlagi katerega se jim bo odmerila akontacija dohodnine za leto 2020.

V tokratnem servisu za ustvarjalce bomo predstavili nekatere vidike izpolnjevanja letnega davčnega obračuna, ki so bili med drugim predstavljeni tudi na zadnji delavnici v sklopu Servisa za ustvarjalce. Osredotočili se bomo tudi na to, kaj se  zgodi v primeru, ko samozaposleni letnega davčnega obračuna ne oddajo.

Za samozaposlene je, glede na čas v letu, trenutno posebej aktualna tema oddaja letnega davčnega obračuna za leto 2019 (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti). Letni obračun morajo samozaposleni oddati do 31. marca 2020.  Kot je navedeno v 125. členu Zakona o dohodnini (ZDoh2), se z davčnim obračunom opravi izračun akontacije dohodnine. Davčni obračun je obveznost, ki jo je dolžan opraviti davčni zavezanec sam, k njegovi oddaji pa so obvezani tako tisti z normiranimi odhodki kot tisti, ki se jim davčna osnova ugotavlja glede na dejanske odhodke. Na podlagi obračuna se ugotavlja davčna obveznost fizičnih oseb, torej višina dohodnine. V kolikor na podlagi obračuna finančna uprava (FURS) ugotovi, da je bil znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanci doplačajo razliko dohodnine pri prvem naslednjem obroku akontacije dohodnine. To pomeni, da omenjeno razliko prištejejo k znesku mesečnega obroka akontacije dohodnine za mesec marec na plačilnem nalogu, ki mora biti plačan najpozneje do 10. aprila. Kadar pa je znesek obračunane dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni organ samoiniciativno vrne zavezancem dohodnino v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. Če bodo zavezanci obračun predložili 31. marca, jim bo torej davčni organ nakazal znesek na njihov TRR najpozneje do 30. aprila. Oddaja davčnega obračuna je tudi edina priložnost, ko lahko samozaposleni prehajajo iz sistema normiranstva v način ugotavljanja davčne osnove glede na dejanske odhodke in obratno.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčni obračun v celoti izpolnijo in oddajo preko sistema eDavki, kar predstavlja poenostavitev glede na prejšnja leta, ko je bilo potrebno obračun izpolnjevati v programu Silvester Fineus.

Postopek glede oddaje obračuna je za normirance, kamor spada večina samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij, sledeč:

1.) v programu eDavki na levi strani menija izberete rubriko »dokumenti«,

2.) med dokumenti, ki se prikažejo, izberete dokument DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti),

3.) v dokumentu označite obdobje na katerega se izračun nanaša (v kolikor ste opravljali dejavnost v celotnem prejšnjem letu je torej izbrano obdobje celotno leto 2019), nato pritisnete gumb “Naprej”,

4.) pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »original«,

5.) pri rubriki »Način ugotavljanja davčne osnove od dohoda iz dejavnosti v obdobju, za katerega se predlaga obračun«, izberete možnost N (normirani odhodki), pri rubriki »Sistem vodenja poslovnih knjig« pa možnost »evidence«,

6.) pri rubriki »Vrsta obveznega socialnega zavarovanja« načeloma (v kolikor niste bili del leta zaposleni ipd.) izberete možnost »iz naslova opravljanja dejavnosti« (v kolikor ste samozaposleni za 8 ur bo tu vpisan znesek vseh plačanih prispevkov, kar za 2019 znese 4.612,53 EUR)

7.) pri rubriki »Podatki o vrsti obračuna« izberete možnost »Redni letni obračun«,

8.) v rubriki »Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani)« pri točki 1. (prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega) vpišite vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2019, pri točki 25. pa vnesite znesek celotne akontacije dohodnine, ki ste jo plačevali v letu 2019. Na podlagi vnesenih podatkov bo program sam izračunal bodisi obveznost za doplačilo dohodnine bodisi presežek plačane dohodnine in znesek akontacije, ki ga boste morali plačevati v letu 2020,

9) na koncu ne pozabite pritisniti gumba “Oddaj vlogo” (potreben elektronski podpis) oziroma gumba “Začasno shrani vlogo”, v kolikor želite vlogo oddati pozneje.

V kolikor ste samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo, bi bil povsem pravilen postopek ta, da pri točki 1. (“Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih”) vpišete vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2019 + znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo (za 2019 je to 4.612,53 EUR), pri točki 2.6. (“Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov”) pa ponovno vpišete samo znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo.

Za konec omenimo še, kaj se zgodi, če davčnega obračuna ne oddate. V 397. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki definira davčne prekrške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, je navedeno, da se samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki »ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih«, kaznuje z globo od 800 do 10.000 EUR. Globi se zavezanci sicer lahko izognejo s samoprijavo (pri kateri morajo plačati obresti), prav tako pa FURS tiste, ki letnega obračuna ne oddajo, najprej opozori na zamudo. Samozaposleni sicer poročajo, da FURS tovrstno obveščanje opravlja samo preko portala eDavki, kar pomeni, da lahko tisti, ki tega portala redno ne spremljajo, tovrstna obvestila spregledajo, kar v končni instanci pripelje do tega, da morajo plačati globo (v praksi je za samozaposlene v primeru ne-oddaje davčnega obračuna po navadi 800 EUR).

Deli