Lokalne kulturne politike: Lendava

Občina Lendava je v zadnjem obdobju pozornost širše kulturniške javnosti pritegnila z odločitvijo, da kandidira za naslov Evropska prestolnica kulture.

Glede dogajanja okoli kandidature smo prejeli pojasnila s strani občine, iz nevladnega sektorja pa trenutne priprave občine ocenjujejo pozitivno.

Občina Lendava
Aleksandra Kozak, vodja NOE urad župana, družbene dejavnosti in razvoj

Koliko NVO v kulturi deluje v vaši občini?
V naši občini na področju kulture deluje okoli 35 kulturnih društev. Slednja so združena v Zvezo kulturnih društev Lendava, ki skupaj Združuje 66 kulturnih, mladinskih in drugih organizacij, ki delujejo na območju UE Lendava v sedmih občinah. Za razvoj in uresničevanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti skrbi še Javni sklad za kulturne dejavnosti RS – območna izpostava Lendava. Za zagotavljanje javne službe imamo na področju kulture ustanovljene tri javne zavode in sicer Galerijo — Muzej Lendava, Knjižnico Kulturni center Lendava in Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava (kot manjšinski kulturni zavod). S svojimi programi pa področje kulture krepi tudi Glasbena šola Lendava.

Kolikšen je letni proračun občine in koliko od tega je namenjeno za kulturo?
Sprejeti proračun za leto 2018 znaša skupaj 17,318.384,00 EUR (tekoči in investicijski del), od tega je za področje kulture predvidenih 2,822.100,00 EUR, kar predstavlja 1 6,3 % od celotnega proračuna. Če razčlenimo sredstva namenjena za področje kulture, je 1,847.100,00 EUR predvidenih za investicije, 975.000,00 EUR pa za vsebine, torej programe in projekte.

Koliko sredstev namenite nevladnim orqanizacijam in samozaposlenim v kulturi in na kakšen način (razpis. poziv itn.) ?
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je namenjenih skupaj 235.000,00 EUR. V sam znesek so všteta sredstva:
• za transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 120.000,00 EUR, ki so dodeljena na podlagi javnega razpisa,
• za sofinanciranje delovanja javnega sklada za kulturne dejavnosti v višini
20.000,00 EUR in jih zagotavljamo na podlagi pogodbe ter
• za sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev Lendava v višini 95.000,00 EUR, ki jih zagotavljamo prav tako v okviru pogodbe.
Kakšen pomen ima za vašo občino kultura in katere prioritete imate v prihajajočem obdobju na tem področju?
Občina Lendava že vrsto let področju kulture posveča posebno pozornost, o čemer pričajo tudi podatki o zagotavljanju sredstev za področje kulture, kar nas uvršča v sam vrh občin (glede višine zagotovljenih sredstev za kulturo na prebivalca). V letu 2017 smo sprejeli Lokalni program kulture 2017 – 2025 kot strateški dokument na področju kulture, ki natančno opredeljuje razvojne cilje in prioritete kulturne politike v naši občini. Prav tako pa želimo preko kulture s projektom kandidature za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025 izpeljati določen razvojni proces, s katerim bomo dosegli pozitivne učinke na aktivaciji prebivalstva, demografskem področju, krepitvi turizma in prenovili samo podobo mesta.

Kako gledate na nujnost razvoja nevladnega sektorja v kulturi in kako ga nameravate spodbujati?
Ljubiteljstvo oz. sam razvoj nevladnega sektorja tako v kulturi kakor tudi na drugih področjih je izrednega pomena in ga zelo cenimo. O tem priča tudi sofinanciranje ljubiteljskih programov. Prav tako menimo, da se preko ljubiteljstva in vključevanja v društva vzpodbuja sodelovanje, druženje, mreženje, pripadnost, kreativnost, itn. kar pa ima pozitivne učinke na celotno skupnost. Dolgoročno se to lahko kaže v izboljšanju socialne in zdravstvene slike celotnega okolja.

Na kakšen način ob pripravi lokalnih kulturnih programov sodelujete z NVO iz vaše občine?
Pri pripravi lokalnih kulturnih programov sodelujemo z nevladnimi organizacijami preko Zveze kulturnih društev Lendava in javnih zavodov s področja kulture, ki so dolžni skupaj z društvi oblikovati programe in jih pri tem tudi na strokovni ravni podpirati.

Kako ocenjujete sodelovanje med občino in državo na področju kulture?
Sodelovanje med občino in državo ocenjujemo kot dobro. Vendar menimo, da bi se z dodatnimi skupnimi programi in projekti lahko sodelovanje izboljšalo oz. okrepilo.

Lendava se bo potegovala za naziv Evropske prestolnice kulture 2025. Kako potekajo vaše priprave na kandidaturo? Kako vidite v tem procesu vlogo profesionalnih nevladnih organizacij?
Priprave na kandidaturo za naziv Evropske prestolnice kulture 2025 potekajo v skladu s cilji, opredeljenimi v Lokalnem programu kulture 2017 — 2025. To pomeni, da smo trenutno v fazi vzpostavljanja partnerstev. V preteklem tednu smo pričeli z vsebinsko prenovo poletnega programa, s katerim želimo narediti pozitivne premike na področju povezovanja kulture s turizmom, razvoju občinstev, dvigu kreativnosti ter privabljanju številnih obiskovalcev, tako k sodelovanju kakor tudi k ogledu prireditev. Profesionalne nevladne organizacije so vključene v izvedbo programa in so pomemben člen pri kandidaturi za EPK.
Kakšni so finančni načrti za izvedbo projekta oziroma kakšni so finančni načrti za opolnomočenje in vključevanje profesionalnih nevladnih organizacij?
Občina Lendava v projekt (brez investicijske dejavnosti) vlaga na letni ravni:
• za razvoj novih programskih vsebin 100.000 evrov
• za promocijske in s tem povezane aktivnosti (del turistične takse) 40.000 evrov neposredne stroške projekta (brez projektne pisarne) 40.000 evrov
• projektna pisarna (del stroškov OU) 20.000 evrov
• priprava investicijske dokumentacije 200.000 evrov
Profesionalne nevladne organizacije so pomemben člen pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture, so v projekt ter izvedbo programov vključene in so lahko za dodatna sredstva kandidirale na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov.

Regionalno stičišče NVO Pomurja
Odgovarjata Kristjan Šadl in Matejka Horvat

Kako ocenjujete stanje na področju kulture v občini Lendava?
Skupna značilnost lendavske kulture je, da se institucionalna, profesionalno organizirana kulturna dejavnost prepleta z ljubiteljsko kulturo, ki je v lokalnem okolju močno zastopana. Obe igrata pomembno vlogo in prispevata k kulturni obogatitvi okolja, v katerem se izvajata.
Na območju občine Lendava se že vrsto let izvaja veliko (širše) uveljavljenih kulturnih programov in dogodkov, ki v pomembni meri prispevajo h kulturni ponudbi. Med najbolj izpostavljenimi programi so: Mednarodna likovna kolonija Lendava ter LindArt, stalne in občasne razstave zavoda Galerija Muzej Lendava, literarni večeri lendavske knjižnice, številni kulturni dogodki v Gledališki in koncertni dvorani, zlasti na področju gledališča in glasbe, itn. Nekateri festivali združujejo več področij, predvsem turizem in kulturo, taki so denimo Festival Vinarium, Lendavska trgatev, Bogračfest ter Poletje v Lendavi, pri čemer so kulturni programi v okviru teh prireditev bolj dopolnilne narave.
Občina Lendava je ena izmed redkih pomurskih občin, ki ima sprejet lokalni program kulture, ki je nastajal v sodelovanju s kulturnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Občina Lendava je s pripravo Lokalnega programa za kulturo 2017-2025 (LPK) sistematično pristopila k razvoju področja kulture in postavila strateške smernice za razvoj občine na tem področju. LPK prinaša usmeritve in konkretne ukrepe z namenom, da se Lendava razvije v pomembno regionalno in povezovalno čezmejno kulturno središče. Kot ena izmed kandidatk za Evropsko prestolnico kulture 2025 si je začrtala številne nove vsebine in infrastrukturne projekte z namenom trajnega ohranjanja in produciranja inovativnih kulturno – turističnih vsebin. EPK vidijo kot priložnost, da se iz majhnega industrijskega mesta spremenijo v mesto novih priložnosti, kar kulturni turizem zagotovo prinaša. Občina Lendava je v zadnjih letih redno povečevala obseg sredstev za področje kulture, kar priča o resnosti njihove namere, da postane prestolnica kulture. Od leta 2015 so sredstva povečali za tri krat in sedaj predstavljajo okoli 15°% proračunskih sredstev. Primerjava z nekaterimi drugimi občinami kaže, da je to izrazito visok odstotni delež, ki kaže na intenzivno razvojno naravnanost kulturne politike lokalne skupnosti.
Želimo si, da bi EPK postala priložnost tudi za nevladne organizacije, za njihove nove vsebine, projekte in zaposlovanje. Trenutno je namreč profesionalno organizirana kulturna dejavnost prisotna zgolj v javnih institucijah, medtem ko nevladne organizacije pokrivajo ljubiteljsko kulturo. Tukaj sicer beležimo nekaj zaposlitev v nevladnem sektorju, vendar so le-ta namenjena predvsem administraciji, povezovanju in podpori prostovoljskih organizacij, ne pa produkciji kulturnih vsebin.

Kakšno podporo občine si želite za profesionalni razvoj nevladnega sektorja v kulturi?
Občina je že v fazi priprave LPK prepoznala potrebo po razvoju in profesionalnizaciji nevladnega sektorja, ki je sedaj v pretežni meri vezan zgolj na ljubiteljsko kulturno dejavnost, manjka pa profesionalno organiziranih programov, ki bi bili po zahtevnosti, obsegu in kakovosti primerljivi z uveljavljeno institucionalno produkcijo v okviru javnih institucij.
Veseli nas, da je Občina Lendava v letu 2018 pripravila diferencirana razpisa za male in velike projekte, kar sami vidimo kot eno izmed rešitev, kako spodbuditi nevladne organizacije, da se lotevajo (tudi) večjih projektov. Pri tem bi bilo smiselno uvesti tudi večletno (ki ga je občina v preteklosti že prakticirala) financiranje programov, kar bi nevladnim organizacijam omogočilo večjo trajnost in stabilnost.
Občina lahko nevladne organizacije podpre tudi v okviru priprave skupnih projektov, v mislih imamo različne evropske razpise. Tukaj lahko občina NVO-jem pripomore tako s svojimi referencami, izkušnjami, pripravo projektov, z vodenjem kakor tudi s sofinanciranjem oz. pokrivanjem lastnega deleža. Zadnji razpis za kulturo je omogočal tudi ta podporni ukrep.
Občina se je z LPK zavezala tudi k dvigu kompetenc nevladnega sektorja, kar prav tako sami vidimo kot enega izmed nujnih korakov za dosego profesionalizacije v tem sektorju.

Kako ocenjujete sodelovanje med javnimi zavodi in profesionalnimi ter ljubiteljskimi društvi v občini Lendava?
Največ sodelovanja poteka v okviru organizacije različnih občinskih prireditev, nekoliko manj pa je tega sodelovanja in prepletanja v okviru projektov, kar sami vidimo kot še en izziv, ki čaka Občino Lendava v prihodnjih letih. Strateški dokumenti dajejo veliko poudarka povezovanju, tem ciljem je sledil tudi letošnji razpis, ki je povezovanju namenjal dodatne točke.
Ključnega pomena pri sodelovanju med javnimi zavodi in ljubiteljskimi društvi je prav gotovo Zveza kulturnih društev Lendava, ki deluje kot podporna in hkrati povezovalna organizacija. Izredno veliko sodelovanja poteka preko meja, saj Občina meji tako na Madžarsko kot Hrvaško in je kot dvojezična občina tudi izjemno mulitikulturna. Zveza pogosto igra tudi pomembno zagovorniško vlogo z zastopanjem interesov kulturnih nevladnih organizacij.
Tako javni zavodi kot nevladne organizacije so imele številne možnosti sodelovanja pri pripravi lokalnega programa kulture in sodelovanja v projektnih in programskih svetih za EPK. Pri tem se velikokrat opozarja na neodzivnost oz. nezainteresiranost sodelovanja ljubiteljskih organizacij pri soustvarjanju lokalnih strateških programov občine.